1.     Voorwoord

Het jaar 2021 werd – evenals het jaar 2020 – gedomineerd door Covid-19. Feitelijk betekende dit dat de geplande dorpsoverleggen veelal digitaal moesten plaatsvinden en slechts een enkele keer fysiek.

Helaas heeft Ineke Alsem besloten ultimo 2021 haar bestuurslidmaatschap te beëindigen. Als langstzittend bestuurslid bracht zij met name op het sociaal gebied enorm veel kennis en ervaring mee in het bestuur. We zullen haar missen en zijn intussen een zoektocht gestart naar een opvolger.

In het laatste kwartaal hebben we als bestuur besloten dat het goed is als er een door de bewoners van het dorp gedragen visie komt over de toekomst van Harmelen. Er staan de komende jaren veel zaken op stapel die (grote) invloed gaan hebben op de leef- en woonomgeving en het is verstandig daarover een mening te hebben die meetelt in de besluitvorming van de gemeente.

Wij wensen je veel plezier bij het lezen van dit jaarverslag en hopen voor 2022 op positieve bijdrages aan het dorp en het dorpsplatform.

2.     Doel

Het doel van het Dorpsplatform is om gezamenlijk te werken aan het in stand houden en verbeteren van een goed woon- en leefklimaat in Harmelen. Hiervoor is nodig dat de communicatie tussen bewoners en gemeente (v.v.) wordt bevorderd en dat de betrokkenheid en de invloed van de burgers worden vergroot.

Samenwerking tussen bewoners en instellingen in Harmelen en de gemeente is hierbij noodzakelijk, zodat problemen integraal kunnen worden aangepakt.

 Zij tracht dit doel te bereiken door:

 1. het bevorderen van goede communicatie tussen gemeentebestuur, de bij Harmelen betrokken gemeentelijke diensten, maatschappelijke organisaties en de bewoners van Harmelen;
 2. het vergroten van de betrokkenheid bij de inrichting en het beheer van de dorpskern en het buitengebied en de invloed daarop door de bewoners;
 3. het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente;
 4. het dragen van een gezamenlijke verantwoordelijkheid van bewoners, gemeentebestuur en gemeentelijke diensten en maatschappelijke organisaties;
 5. het stimuleren van een snelle en integrale aanpak van knelpunten door afstemming en samenwerking;
 6. het organiseren van activiteiten ten behoeve van de leefbaarheid in Harmelen.

3.     Bestuur

Het Dorpsplatform kent een Algemeen Bestuur dat in 2021 bestond uit:

 • José van Engelen, Voorzitter;
 • Jan Willem Gombert, Penningmeester (a.i.) en contactpersoon voor de aandachtsgebieden Bouwen en Verkeer
 • Foppe ten Hoor, Secretaris vanaf 01-09-2019 ;
 • Marc Verheyen, Communicatie & PR en contactpersoon voor de aandachtsgebieden Cultuur en Sport
 • Ineke Alsem, lid en contactpersoon voor de aandachtsgebieden Zorg en Welzijn (tot 01-11-2021)
 • Huib van Loo, lid en contactpersoon voor de aandachtsgebieden Milieu en Leefbaarheid

Voor Milieu en Leefbaarheid heeft het Dorpsplatform een werkgroep, onder voorzitterschap van Marjan van Wijk, waarin naast Algemeen Bestuurslid Huib van Loo ook Annette Kooijman en Peter Bartels actief zijn.

Het Algemeen Bestuur is in 2021 zevenmaal bij elkaar gekomen, waarvan de meeste online in verband met de corona maatregelen. Een sessie daarvan was een kennismaking met de nieuwe dorpswethouder Ad De Regt en met een aantal leden van de gemeenteraad. Dit om onze zorgen te uiten over het toenemende gevoel dat college en gemeenteraad te weinig luisteren naar hetgeen bewoners inbrengen. Dit uit zich ondermeer in het aantal zienswijzen wat op stukken ingediend wordt, maar waar niets mee gedaan wordt.

Tevens is er in 2021 vijfmaal een Dorpsoverleg  georganiseerd, waarvan er vier online waren.

Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de penningmeester en de secretaris en is belast met de dagelijkse gang van zaken en het onderhouden van externe contacten (o.a. de gemeente). Daarnaast is zij onder meer verantwoordelijk voor het bijhouden van de website, het voorbereiden en notuleren van het overleg van het Algemeen Bestuur en het Dorpsoverleg. Ook worden de contacten onderhouden met ander dorps- en wijkplatforms.

4.     Financieel

De kosten/uitgaven zijn in 2021 wederom aanzienlijk lager geweest dan in de jaren voor Corona. Omdat we in 2020 geld hebben overgehouden en begroot hebben op lagere kosten voor 2021 heeft de gemeente de subsidie ook aanzienlijk verlaagd.

Desalniettemin hebben wij belangrijke bijdragen kunnen leveren aan burger initiatieven (b.v. de opschoon dag) en de dorpskrant. Ook hebben wij onze eigen kosten goed gedekt.

De financiële positie van het Dorpsplatform is gezond.

5.     Wat hebben we gedaan

Dorpsoverleg

In het Dorpsoverleg zijn in 2021 de belangrijkste onderwerpen gericht geweest op de nieuwbouwplannen die de gemeente heeft voor Harmelen en op de energietransitie. Daarnaast is ook de Omgevingsvisie aan de orde gekomen. Wij zijn blij met de inwoners die de dorpsoverleggen bijwonen. Tegelijkertijd zouden wij graag zien dat de belangstelling voor het geen speelt zich verbreedt. Met name in de leeftijdscategorie 20 tot 50- zouden wij graag meer inwoners horen en zien.

Woningbouwplannen

Er zijn meerdere woningbouwplannen, waar menig dorpsbewoner zijn of haar zegje over heeft kunnen doen. Vastgesteld kan worden dat ook in 2021 de bouwplannen op veel bezwaren stuiten en dat de voortgang daarin traag te noemen is.

De plannen voor de Raadhuislaan zijn intussen definitief, het wachten is tot er een ontwikkelaar is gevonden die dit plan wil uitvoeren. Ook dat verloopt niet vlot.

De plannen voor de Willem Alexanderlaan vorderen langzaam. Naar verwachting zal in 2022 dit z’n beslag krijgen.

De plannen voor Hof van Harmelen liggen stil, omdat één van de twee projectontwikkelaars failliet is. Zodra er een nieuwe projectontwikkelaar is, wordt dit weer opgepakt. Ultimo 2021 was daar nog geen zicht op.

De overige plannen zijn nog in de opstartfase.

Putcop II

De plannen voor de uitbreiding van het industrieterrein ( Putcop II) zijn in 2021 door de gemeenteraad geaccepteerd. Ook hier is het nu wachten op de volgende stappen.

Energietransitie

Daarnaast is aandacht besteed aan de energietransitie: windturbines en zonnepanelenvelden. Met name de plannen rondom de windturbines leveren nogal wat commotie op in het dorp. Wij horen vooral veel tegenstanders over de locatie die de gemeente voor ogen heeft. Voorstanders zijn stil of zijn er niet.

Zienswijzen

Het Dorpsplatform heeft op de diverse plannen zienswijzen ingeleverd en ook waar nodig brieven geschreven om aandacht te vragen voor zorgen die bij bewoners leven.

Ad de Regt is enkele keren bij het Dorpsoverleg aanwezig geweest. Een belangrijk signaal wat hij afgegeven heeft is, dat hij het belangrijk vindt dat er een Dorpsplatform is.

Zorg en Welzijn

Corona heeft ook op dit onderwerp de nodige impact gehad. Het accent heeft dit jaar vooral gelegen bij het proberen op te vangen van signalen van extra kwetsbare mensen. Het signaalteam en het dorpshuis hebben daarin een belangrijke rol.

Bouwen en Verkeer

Hierboven staat reeds beschreven wat de status is van de verschillende projecten die al jaren spelen rondom woningbouw. Daarnaast heeft de gemeente in de omgevingsvisie 4 onderzoekslocaties aangewezen waarvan er mogelijk één zou moeten worden aangewezen voor woningbouw na 2030. Binnen het dorp is dit voornemen erg omstreden. Wij zullen alles in het werk stellen om de verschillende meningen op tafel te krijgen zodat er een weloverwogen en gedragen besluit kan worden genomen omtrent wel of niet buiten de rode contouren te bouwen.

Het belangrijkste punt t.a.v. verkeer in 2021 is het besluit omtrent het tracé van de snelfietsroute. Tegenwoordig bezigt de gemeente overigens de term doorfietsroute .  2022 zal vooral in het teken staan van feitelijk ontwerp. In 2023 moet de doorfietsroute klaar zijn. Het Dorpsplatform zal zich met name inspannen om het breed gedragen idee van scheiding van snel en langzaam verkeer te realiseren bij de aanleg. Wij hopen te realiseren dat De Harmelerwaard en Haanwijk alleen toegankelijk zijn voor snelverkeer van aanwonenden en bestemmingsverkeer.