Jaarverslag 2010 en Activiteitenplan 2012

Inhoud:

 • Voorwoord pagina 3
 • Doel pagina 4
 • Structuur van het Dorpsplatform• pagina 4
 • Werkzaamheden
  • Dagelijks Bestuur pagina 5
  • Algemeen Bestuur pagina 5
  • Dorpsoverleg pagina 6
 • Werkgroepen:
  • Leefbaarheid pagina 7
  • Verkeer en Ruimte pagina 7
  • Zorg en Welzijn pagina 7
 • Wijkschouw pagina 8
 • Financieel verslag en begroting pagina 9
 • Activiteitenplan pagina 10

Voorwoord

Met het jaar 2010 sluiten wij het vijfde jaar af in het bestaan van het Dorpsplatform Harmelen.
Dit vijfde jaar kenmerkte zich als een jaar waarin de contacten met de gemeente steeds beter werden en de lijnen naar de gemeente korter. Het aantreden van een nieuw college van Burgemeester en Wethouders zal daar zeker toe hebben bijgedragen. Daardoor konden ook concretere resultaten worden geboekt. Zo werden door de wethouder van verkeer duidelijke toezegging gedaan met betrekking tot de ontsluiting van de Harmelerwaard voor het vracht(bestemmings)verkeer middels het aan te leggen wegvak 8 ( waardoor rijksweg 12 wordt verbonden met de Utrechtsestraatweg en een aan te leggen brug over de Leidserijn, ter hoogte van de Heldamweg.
Ook leidden diverse gesprekken met wethouders en ambtenaren tot een verrassend aanbod aan het Dorpsplatform om het voormalige gemeentehuis van Harmelen te mogen huren, met inbegrip van alle huidige huurders, ten einde hier een Gemeenschapscentrum te kunnen openen. Inmiddels is het huuraanbod omgezet in een voorstel tot overname in eigendom. Daar een ingebruikname als Gemeenschapscentrum echter investeringen zal vergen die door het Dorpsplatform niet zijn op te brengen, hebben wij contact gezocht met GroenrandWonen, dat inmiddels heeft toegezegd in de plaats te willen treden van het Dorpsplatform en de exploitatie van het voormalig gemeentehuis en het daarin te vestigen Gemeenschapscentrum, samen met de gebruikers en het Dorpsplatform, ter hand te willen nemen.
Ook in 2010 heeft het verzoek van de burgemeester van Woerden aan het Dorpsplatform om te komen tot de oprichting van een monument ter nagedachtenis aan de 93 omgekomenen bij het spoorwegongeval op 8 januari 1962, concrete invulling gekregen. De beeldhouwer Taeke de Jong uit Kamerik heeft een ontwerp gemaakt dat door de voorzitters van het Dorpsplatform en de Stichts Hollandse Historische Vereniging, projectgroep Harmelen, is goedgekeurd. De steenhouwer is thans bezig het ontwerp vorm te geven. Burgemeester Hans Schmidt heeft zich bereid verklaard fondsen te werven om het geheel financieel mogelijk te maken.
Tevens heeft het Dorpsplatform het initiatief genomen om een boek over de treinramp en zijn gevolgen samen te stellen. In dit boek zullen nog nooit gepubliceerde foto’s, gemaakt door de KNPD, worden opgenomen.

Kortom: een jaar waarin veel tot stand is gekomen en in gang is gezet.
Wij willen daarom alle leden en de voorzitters van de werkgroepen dank zeggen voor hun inzet en toewijding. Ook de ambtenaren met wie wij in het verslagjaar contact hadden, danken wij voor hun inbreng.

Ed Janson
Voorzitter Dorpsplatform Harmelen

Doel

De Stichting Dorpsplatform Harmelen heeft tot doel het verbeteren en in stand houden van een kwalitatief goed woon- en leefklimaat in Harmelen, postcode 3481.
Zij tracht dit doel te bereiken door:

 1. het bevorderen van goede communicatie tussen gemeentebestuur, de bij Harmelen betrokken gemeentelijke diensten, maatschappelijke organisaties en de bewoners van Harmelen;
 2. het vergroten van de betrokkenheid bij de inrichting en het beheer van de dorpskern en het buitengebied en de invloed daarop door de bewoners, onder meer, door middel van werkgroepen;
 3. het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente;
 4. het dragen van een gezamenlijke verantwoordelijkheid van bewoners, gemeentebestuur en gemeentelijke diensten en maatschappelijke organisaties;
 5. het stimuleren van een snelle en integrale aanpak van knelpunten door afstemming en samenwerking;
 6. het organiseren van activiteiten ten behoeve van de leefbaarheid in Harmelen.

Structuur van het Dorpsplatform.

Het Dorpsplatform bestond per 31 december 2010 uit:

het Dagelijks Bestuur:

dit is belast met de dagelijkse gang van zaken, waaronder interne contacten (o.a. werkgroepen) en externe contacten (o.a. de gemeente). Samenstelling:

 • Ed Janson, voorzitter;
 • Sjors van Egmond, penningmeester;
 • Teuny van Wijngaarden, secretaris;

het Algemeen Bestuur:

dit wordt gevormd door de leden van het dagelijks bestuur en de voorzitters van de werkgroepen t.w.:

 • Gerrit van Woudenberg, waarnemend voorzitter Verkeer en Ruimte,
 • Ko Klein, werkgroep Leefbaarheid,
 • Pieter Battem, werkgroep Zorg en Welzijn.

de Werkgroepen:

een belangrijk deel van de werkzaamheden werd verricht door 3 werkgroepen t.w.:

 • Leefbaarheid bestaande uit 5 leden;
 • Verkeer en Ruimte bestaande uit 9 leden;
 • Zorg en Welzijn bestaande uit 8 leden,

het Dorpsoverleg:

 • hierin zijn vertegenwoordigd:
 • bewoners van Harmelen;
 • in het dorp werkzame organisaties;
 • de gemeente Woerden door de wijkwethouder Burgemeester Mr. H. Schmidt met ambtelijke ondersteuning;
 • de wijkagenten;
 • het Algemeen Bestuur;
 • de werkgroepleden.

Werkzaamheden

Dagelijks Bestuur:

 • het bijhouden en actualiseren van de website;
 • contacten met de gemeente, w.o. het regulier overleg met de Wijkwethouder, Burgemeester Hans Schmidt en ambtelijke ondersteuning, bespreking stand van zaken Brede School met Geralca Teurlings (Projectleider).
  Veelvuldig en intensief zijn er gesprekken gevoerd met Burgemeester en Wethouders waarbij de noodzaak van een gemeenschapscentrum in Harmelen onder de aandacht werd gebracht;
 • bijwonen voorzittersoverleg;
 • deelname realisatie Landschapsontwikkelingsplan;
 • contacten met voorzitters/leden van de werkgroepen;
 • contacten met bewoners m.b.t. actuele problemen in het dorp;
 • voorbereiding politieke forumdiscussie met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen
 • deelnemen aan het comité voor de oprichting van een monument ter herdenking van de slachtoffers van de spoorwegramp;
 • voorbereiding vergaderingen Algemeen Bestuur;
 • voorbereiding Dorpsoverleg;
 • public relations

Met het oog op de realisatie van een gemeenschapscentrum is een inventarisatie gehouden onder de huidige gebruikers van het voormalig Raadhuis en potentiële deelnemers van een dergelijk centrum. Ook is onder de inwoners van Harmelen, middels een huis aan huis verspreide folder de behoefte aan een Gemeenschapscentrum gepeild. Hieruit bleek dat er voldoende belangstelling is en exploitatie haalbaar is.

Algemeen Bestuur:

Het Algemeen Bestuur vergaderde 3 maal. Onderling contact en overleg vonden veelvuldig plaats door middel van e-mails.
Punten van aandacht waren:

 • bestuurlijke organisatie;
 • voorbereiding en evaluatie dorpsoverleg;
 • verslagen werkzaamheden werkgroepen;
 • actiepunten;
 • voortzetting acties voor de realisatie van een gemeenschapshuis;
 • het oprichten van een herdenkingsmonument voor de slachtoffers van de spoorwegramp;
 • positie platform/gemeente;
 • financiën;
 • website en PR;
 • Wijkschouw;

In het Stadhuis was er, voorafgaand aan het dorpsoverleg, 3 maal overleg met de Wijkwethouder, Burgemeester Schmidt met ambtelijke ondersteuning. Hier werden de door de voorzitters van de werkgroepen aangegeven knelpunten besproken Weerkerend punt van gesprek en briefwisseling was het ontbreken van een
Gemeenschapscentrum. Ook de slechte staat van onderhoud van de openbare ruimte kwam regelmatig aan de orde.
Aan de Stichting Cursusproject Harmelen is voor de uitgave van het programma voor het seizoen 2010 – 2011 een financiële bijdrage verstrekt.

Forumdiscussie

In verband met de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010 is door het Dorpsplatform in samenwerking met de Stichting ”De Groene Buffer” op 9 februari een forumdiscussie georganiseerd. Alle in de gemeenteraad vertegenwoordigde politieke partijen hebben aan deze discussie deelgenomen. Discussiepunten waren:
– de noodzaak van een Sociaal Cultureel Centrum in Harmelen;
– standpunten m.b.t. de polder Bijleveld.
De bijeenkomst werd gehouden in de Gereformeerde Kerk “De Open Poort”. Er waren ± 120 personen aanwezig.

Dorpsoverleg

In alle bijeenkomsten werd door de voorzitters van de werkgroepen verslag gedaan van de aandachtspunten en activiteiten van de achterliggende periode en informatie verstrekt over de onderwerpen die aan de orde kwamen in het overleg met de gemeente. Tevens werd een actueel thema behandeld en was er gelegenheid tot het stellen van vragen en discussie.
De bijeenkomsten werden gehouden in Restaurant “’t Wapen van Harmelen”.

22 februari 2010:

Aanwezig: bestuurs- en werkgroepleden van het Dorpsplatform, een aantal raadsleden en ± 50 belangstellenden. De heren Van Ginkel (provincie Utrecht) en Beving (gemeente Woerden) vertelden over de stand van zaken met betrekking tot de aanleg van de Randweg. De verwachting is dat medio 2013 de weg in gebruik zal worden genomen. Om in een vroeg stadium te inventariseren wat inwoners waardevol vinden voor de aan te leggen randweg werden de aanwezigen uitgenodigd suggesties te doen.

31 mei 2010:

Aanwezig: bestuurs- en werkgroepleden, raadsleden en ± 30 belangstellenden. De heer Bert Weda, beleidsmedewerker gemeente Woerden, verzorgde een presentatie over het beleid van de gemeente Woerden m.b.t. het onderhoud van de openbare ruimte. Hierin is een grote achterstand ontstaan en om dat weg te werken is een Deltaplan noodzakelijk. Hiervoor is € 10.000.000 nodig en is er een Integraal Beleid Openbare Ruimte”IBOR” vastgesteld. Door aanwezigen werd de deplorabele situatie van een aantal wijken onder de aandacht gebracht.

26 oktober 2010:

Aanwezig: bestuurs- en werkgroepleden, 5 raadsleden, de wijkagent en 25 belangstellenden. De heer Thomas Hoogendoorn, beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid bij de gemeente Woerden, verzorgde een presentatie over het project “Waaks”. Dit project richt zich in het bijzonder op de opmerkzaamheid van de hondenbezitters in de late avonduren.In een aantal wijken is, nadat men hiermee is gestart, het inbraakpercentage drastisch gedaald. De voorzitter van de werkgroep Leefbaarheid zal nagaan of voor dit project in Harmelen voldoende deelnemers te vinden zijn
De heer Ad van Dijk, o.a. Vicevoorzitter van de ondernemersvereniging LTO Noord Glaskracht, licht het Bestemmingsplan Harmelerwaard nader toe en meldde dat de Provincie het Glastuinbouwgebied wil uitbreiden op het grondgebied van Vleuten, langs het spoor. De gemeente Utrecht wijst dit af.
De voorzitter Ed Jansen vertelt over de voortgang met betrekking tot de realisatie van het Gemeenschapscentrum waarbij Groenrandwonen ook als gesprekspartner is betrokken. Om het draagvlak te peilen onder de inwoners is een enquête gehouden. Dit gaf een positieve respons van 12%. Het College van B&W zullen de mogelijkheden bezien. De besprekingen worden voortgezet.

Werkgroepen:

Leefbaarheid:

de werkgroep bestond op 31 december 2010 uit 5 personen
en vergaderde in het verslagjaar 3 maal. Aandachtspunten waren:

 • De problematiek bij het gebruik van het gebiedje “Avontuur Natuur” Er werd een door Staatsbosbeheer georganiseerde bijeenkomst bijgewoond;
 • De noodzaak van een Sociaal Cultureel Centrum;
 • Bestemmingsplan Harmelerwaard;
 • Het opzetten van het project “Waaks”;
 • Achterstallig onderhoud van de openbare ruimte;
 • Het opvoeren van de maximumsnelheid op de A12.

Verkeer en Ruimte:

deze Werkgroep bestaat uit 8 personen en vergaderde in het verslagjaar 2 maal. Beide vergaderingen stonden hoofdzakelijk in het teken van het al dan niet doorgaan van de Werkgroep.Onder de leden heerste onvrede over de wijze waarop de gemeente met de resultaten van de adviezen van de werkgroep omgaat en de wijze waarop de werkgroep door de gemeente wordt betrokken in de planvoorbereiding en advisering rond beleid en plannen. Om na te gaan of er nog een doorstart mogelijk is, is een vergadering belegd op 1 februari 2010 waarvoor de verantwoordelijke wethouder , de vakambtenaar en de voorzitter van het Dorpsplatform zijn uitgenodigd. Dit overleg werd als zeer teleurstellend ervaren en er is feitelijk besloten om te stoppen. Nadat het nieuw college was aangetreden, met wellicht andere opvattingen over de rol die het Dorpsplatform kan spelen, is besloten tot een nader gesprek. Hiervoor werd wethouder Cnossen uitgenodigd. Dit gesprek, dat op 11 januari 2011 heeft plaatsgevonden, had tot resultaat dat de werkgroep Verkeer en Ruimte vooralsnog besloten heeft om door te gaan.

Overige aandachtspunten:

 • Ontwerpbestemmingsplan Harmelerwaard, in het bijzonder de verkeersafwikkeling;
 • Stand van zaken ten aanzien van het BRAVO-project.

Zorg en Welzijn

De werkgroep bestaat uit 8 personen. In het verslagjaar waren de speerpunten:

 • eindrapport Seniorenhuisbezoek Plein 2;
 • rapport Bureau Laagland;
 • ontwikkeling gemeenschapscentrum;
 • WMO-loket.

Er was structureel contact met het Woonzorgnetwerk. Op 7 september werd een vergadering belegd door de werkgroep waar vertegenwoordigers aanwezig waren van de WMO-raad, Welzijn Woerden en het Woon-service project.

Wijkschouw

Deze werd gehouden op 20 november.Aan de schouw werd deelgenomen door bestuurs- en werkgroepsleden, raadsleden, een vertegenwoordiger van het Wijkteam, de wijkambtenaar Siebe Sneep en mevrouw Verwey van het AD en enkele inwoners van de wijken.
Gestart werd bij het H2O-gebouw en werd vervolgd via de Groenendaal, Gravenlaan, Oranjepark, Stadhoudershof, Beatrixlaan Daarna werden de verzakkingen van de Molenwijk onder de aandacht gebracht om tenslotte het natuurgebied “Ävontuur Natuur” te verkennen. Een aantal knelpunten werden aangegeven. Waardering werd uitgesproken voor de werkzaamheden bij de Stadhoudershof en de voltooide renovatie van het Oranjepark. De verzakkingen in de Beatrixlaan en de Molenwijk zijn van ernstige aard en renovatie is dan ook dringend noodzakelijk. Het ontbreken van hondenuitlaatplaatsen in het dorp wordt als een gemis ervaren.

Harmelen, april 2011,
Teuny van Wijngaarden – secretaris.