Het dorpsplatform heeft met deze brief duidelijkheid gevraagd aan wethouder Timon de Weger over de plannen rond de energietransitie en de gevolgen voor Harmelen. Wij hebben de wethouder uitgenodigd om de plannen toe te lichten tijdens het Dorpsoverleg van 15 april aanstaande. 

We hebben vernomen dat besloten is om, in afwijking tot eerdere berichtgeving, een versnelling aan te brengen in de plannen met betrekking tot de Energietransitie. Inwoners en belanghebbenden zullen in deze voorgenomen opzet nog maar één keer de gelegenheid krijgen om een schriftelijke reactie te geven op het concept afwegingskader. In de zomer zal de Raad worden gevraagd een besluit hierover te nemen.

Wij zijn betrokken geweest bij meerdere sessies over dit onderwerp, maar het is ons op dit moment niet duidelijk welke conclusies er nu zijn getrokken, hoe het plan dat nu wordt voorgelegd tot stand is gekomen en hoe het er verder uitziet. Naar verwachting wordt er rond deze tijd meer informatie ter beschikking gesteld. Echter daarna zou ons nog slechts ca. vier weken resten voor een laatste (schriftelijke) reactieronde.

We willen u hierbij laten weten verbaasd en teleurgesteld te zijn over de gang van zaken. Participatie is niet alleen het vragen van input vooraf: het is ook meegenomen worden in het proces, dat tot besluitvorming leidt. Daar lijkt het op dit moment niet op en de nu voorgestelde weg stuit dan ook op veel weerstand.

Het onderwerp is groot en zal forse impact hebben op de (toekomstige) leefomgeving van ons dorp en haar bewoners. Sterker nog, we begrijpen dat een groot deel van de ambities van de gemeente op dit gebied vooral bij Harmelen worden neergelegd, terwijl de rest van de gemeente lijkt te worden ontzien. Het is essentieel, dat besluitvormig op dit onderwerp met grote zorgvuldigheid plaatsvindt en in goede samenspraak geschiedt met alle betrokkenen. De nu door het college gekozen route past daar niet in.

Als participatie zo belangrijk voor u is als u eerder heeft aangegeven, dan moeten bewoners eerst uitgebreid worden geïnformeerd over de plannen die u heeft en hoe u de realisatie daarvan nu exact voorstelt. Wij verwachten, dat u nu pas op de plaats maakt en niet verder gaat op de huidig ingeslagen weg tot u zich eerst zorgvuldig tot de inwoners en belanghebbenden heeft gericht. Alleen dan kunnen zij zich een beeld vormen en zullen voor- en tegenstanders  voldoende in staat worden gesteld hun mening te geven en invloed uit te oefenen op een besluit – dat uiteindelijke dan echt democratisch zal worden genomen – en men niet zomaar wordt geconfronteerd met reeds getrokken conclusies, zoals nu het geval lijkt.

Wij als Dorpsplatform kunnen en willen bij deze informatierondes betrokken worden en hierbij onze rol als Dorpsplatform ten volle vervullen.

Op 15 april vindt er een volgend dorpsoverleg plaats, waar wij de Energietransitie op de agenda zullen zetten. Graag ontvangen wij voor die tijd de uitgewerkte plannen, het voorgestelde tijdspad hierbij en uw toelichting op deze plannen, zodat wij hierover tijdens het dorpsoverleg kunnen overleggen met u, de belanghebbenden en onze inwoners.

Wij verwachten dat u op dit Dorpsoverleg zelf aanwezig zult zijn om een toelichting te geven op de voorgenomen plannen.