Het dagelijks bestuur van het dorpsplatform Harmelen is op zoek naar vrijwilligers die de rol van bestuurslid op zich willen nemen. Specifiek zijn wij op zoek naar vrijwilligers die de rol op zich willen nemen van Secretaris, Penningmeester, Voorzitter commissie Leefbaarheid of Voorzitter commissie Bouwen en Bedrijvigheid. Afhankelijk van interesse en affiniteit kan er ook een wisseling plaatsvinden met de andere posten, Verkeer, Sport en Cultuur en Zorg en Welzijn.

Wat doet het dorpsplatform:
Het doel van het dorpsplatform is om gezamenlijk te werken aan het in stand houden en verbeteren van een goed woon- en leefklimaat in Harmelen. Samenwerking tussen bewoners en instellingen in Harmelen en de gemeente is hierbij noodzakelijk, zodat problemen integraal kunnen worden aangepakt. Het dorpsplatform geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente over alles wat betrekking heeft op de leefbaarheid in Harmelen. De gemeente van haar kant, verplicht zich om, bij het maken van nieuwe plannen m.b.t. de leefbaarheid van Harmelen, het dorpsplatform om advies te vragen. Deze adviezen van het dorpsplatform kunnen door de gemeente alleen beargumenteerd terzijde worden gelegd. Het dorpsplatform is een vertegenwoordiging van de inwoners richting de gemeente en een aanspreekpunt voor de inwoners van Harmelen.

Momenteel werkt het dorpsplatform aan een dorps agenda waarin onderwerpen worden opgenomen die binnen de deelgebieden als boven genoemd spelen. We streven naar een duidelijke aktielijst voor de kortere en langere termijn waarvoor draagvlak bestaat bij alle partijen in Harmelen en waaraan de gemeente Woerden en eventuele andere instanties uitvoering kunnen en willen geven.

Wat houdt de rol binnen het dagelijks bestuur in:
Het dagelijks bestuur vergadert 1 maal per maand, organiseert en begeleidt ieder kwartaal een dorpsplatform bijeenkomst voor inwoners en andere belanghebbenden en organiseert onregelmatig thema bijeenkomsten. De voorzitter van de betreffende commissie probeert andere vrijwilligers te enthousiastmeren en te sturen om bij te dragen aan de uitvoering van de dorpsagenda.

Wat hopen wij bij een lid van het DB aan te treffen?
Wij zien in deze rollen graag enthousiaste mannen of vrouwen die een binding hebben met Harmelen en die tijd en zorg willen steken in het instand houden en verbeteren van de woonomgeving in Harmelen. Verder is het belangrijk dat je mensen kan boeien en binden, dat je over goede communicatieve vaardigheden beschikt, dat je op constuctieve wijze partijen met elkaar in gesprek kan laten gaan, open staat voor verschillende meningen en goed kan samenwerken.


Denk je dat dit wat voor je zou kunnen zijn, dan komen wij graag met je in gesprek.
Mocht je twijfels of vragen hebben, schroom dan ook niet om met ons in gesprek te gaan.
Wij maken graag tijd vrij om jouw vragen te beantwoorden, jouw zorgen te adresseren of meer duidelijkheid te geven over het lidmaatschap van het dagelijks bestuur van het Dorpsplatform Harmelen. Je kan contact opnemen met Jose van Engelen via voorzitter@harmelen.nu of Cees van Elteren via secretaris@harmelen.nu