Verslag vergadering Zorg en Welzijn 17 april 2007

 

Verslag van de bijeenkomst gehouden op 17 april 2007 in “De Open Poort” Deze avond is georganiseerd door de werkgroep Zorg en Welzijn en is een vervolg op de op 10 oktober 2006 gehouden thema-avond “Is Harmelen voorbereid op de toekomst?” De aandachtspunten voor deze avond zijn: Wonen en voortgang Woonservicezone.
Aanwezig zijn ± 50 personen.

1.Opening:

Ineke Alsem, lid van de werkgroep “Zorg en Welzijn” opent de bijeenkomst en heet ieder welkom en zet uiteen wat deze avond aan de orde zal komen.

2.Inleiding door Wethouder Welzijnszaken Marian Haak:

in vervolg op de thema-avond van 10 oktober 2006 vertelt zij over de recente ontwikkelingen m.b.t.:

  • de woonservicezone Harmelen;
  • het vervoer. In de bijeenkomst van 10 oktober 2006 werden klachten geuit over, met name, de Regiotaxi;
  • de WMO;

3.Ouderenzorg in het verleden en heden:

in vogelvlucht worden de ontwikkelingen van na de oorlog geschetst. Was er aanvankelijk sprake van opname in bejaardentehuizen als mem nog in redelijke conditie verkeerde gaandeweg is steeds meer het accent gelegd op het lang mogelijk zelfstandig wonen Allerlei vormen van thuiszorg worden aangeboden ook door GAZA. Een tussenvorm van zelfstandig wonen en intramurale zorg is de aanleunwoning. Hiervoor vindt indicatie plaats.

4.Wonen tot aan de grens van intramuraal wonen:

er wordt toelichting gegeven op:

  • de mogelijkheid tot aanpassingen aan de woning: hiervoor kan bij de gemeente een beroep worden gedaan op de WVG.
  • Klussendienst: voor kleine klusjes in en om de woning kan een beroep worden gedaan op deze dienst. Hiervoor kan een aanvraag worden ingediend bij de Stichting Welzijn Ouderen in Woerden.
  • Verzilverd wonen. Dit houdt in dat de woning wordt aangekocht door een woningbouwvereniging voor een relatief lage prijs. Men huurt vervolgens de woning tot deze wordt verlaten en heeft men geen zorgen meer over het (groot) onderhoud.
  • Groepswonen: de voorzitter van de woongroep Houten vertelt over deze woonvorm. Hierbij beschikt men over een zelfstandige woonruimte maar is er ook een ontmoetingsruimte waar activiteiten kunnen worden georganiseerd. Er zijn sociale contacten en het wordt als bijzonder gezellig ervaren. Indien nodig staat men elkaar bij. Ook in Harmelen zou deze woonvorm kunnen worden gerealiseerd.

5.Pauze.

6.Directeur van de SWOW de heer C. Fuijkschot :

De SWOW stelt zich ten doel dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig wonen. en daarbij zoveel als mogelijk volwaardig deelnemen aan de samenleving. Een steunpunt voor ouderen kan hieraan een bijdrage leveren. Op dit moment is dit in beperkte mate aanwezig in “De Driesprong”. In september a.s. zal een steunpunt operationeel zijn in GAZA. (hiervoor worden nog een aantal vrijwilligers gezocht) Op een later tijdstip zal het steunpunt worden verplaatst naar een andere locatie.
In september wordt in Harmelen gestart met een huisbezoekproject bij personen van 75+. Een groot aantal onderwerpen zullen in een 40tal vragen aan de orde komen. Hiervoor worden vrijwilligers opgeleid. Door dit onderzoek zullen ongetwijfeld knelpunten aan het licht komen waarmee de SWOW aan de slag kan. Ook andere instellingen hebben belangstelling voor de uitkomsten van dit onderzoek.
Vervolgens wordt een oproep gedaan om deel te nemen aan een op te richten Seniorenpannel waarvan de eerste bijeenkomst zal worden gehouden op 22 mei a.s. Het is de bedoeling dat in dit pannel zaken besproken worden die voor ouderen relevant zijn en wensen kenbaar worden gemaakt.

7.Rondvraag:

de heer J.de Ruiter stelt zich voor als voorziteer van de WMO-raad. Deze raad geeft gevraagd of ongevraagd advies aan het college en de gemeenteraad.
Tenslotte wordt medegedeeld dat er opnieuw een informatieavond zal worden georganiseerd als er nieuwe ontwikkelingen zijn te melden.

Harmelen, juni 2007

Teuny van Wijngaarden – secretaris Dorpsplatform.