Hierbij de reactie van het Dorpsplatform Harmelen op de het ontwerp bestemmingsplan Hof van Harmelen, wat door het college begin april 2020 gepubliceerd is.

In juni 2020 heeft het college het voorontwerp bestemmingsplan Hof van Harmelen gepresenteerd. Het Dorpsplatform heeft daar in een brief van 20 juli op gereageerd. Naast aandacht voor een betere communicatie vanuit de gemeente naar de omwonenden, hebben wij toen ook aandacht gevraagd voor de realisatie van sociale huurwoningen.

In de Inspraaknota heeft u op onze brief gereageerd, bij de punten F3 resp. F2 geeft u aan dat:

  • per abuis in het voorontwerp bestemmingsplan is gesproken over 24 sociale huurwoningen en dat dit aangepast wordt naar 24 sociale koopwoningen. In het ontwerp bestemmingsplan wordt inderdaad nu ook gesproken over sociale koopwoningen,
  • u zich niet herkent in het door ons afgegeven signaal voor betere communicatie. U legt in uw reactie de bal bij de bewoners.

Woningen

  • Soorten woningen. In de inspraaknota verwijst u naar de woonvisie 2019-2024, waarbij u aangeeft met de opgenomen differentiatie van woontypes in dit ontwerp bestemmingsplan te voldoen aan de uitgangspunten als vermeld in de woonvisie. In diezelfde woonvisie geeft u aan hoe de verschillende doelgroepen in elkaar zitten en welke behoefte aan woningen er voor deze doelgroepen is.

In het ontwerp bestemmingsplan zegt u bij “woningbehoefte”: “Verder zien we een grote vraag naar sociale huurwoningen”. In dit bestemmingsplan worden echter helemaal geen huurwoningen opgenomen. Daarmee spreekt u zichzelf niet alleen tegen, u wijkt ook nog eens af van hetgeen hierover is vastgelegd in de woonvisie (onder meer in hoofdstuk 7.4). Zo moet er per project vanaf 50 woningen 20% sociale huur opgenomen worden.

Wel wordt er in dit project aandacht gegeven aan senioren woningen, maar deze liggen niet in de nabijheid van voorzieningen (één van de voorwaarden). Ook dat vraagt opnieuw aandacht.

Er staan meerdere bouwprojecten op stapel binnen Harmelen, waaronder enkele grotere. Hof van Harmelen is daarvan het eerste grotere project en daar moeten we helaas constateren dat er geen ruimte lijkt voor (sociale) huurwoningen. Dit lijkt ons onjuist en onwenselijk.

Tegelijkertijd zien we dat er wel plannen bestaan om sociale huurwoningen te realiseren op kleinere bouwlocaties (minder dan 50 woningen), locaties die beter geschikt lijken voor senioren woningen, omdat ze wel in de nabijheid van voorzieningen liggen.

Wij geven het college ernstig in overweging bij de verdeling en toewijzing van met name (sociale) huur en senioren woningen opnieuw te kijken naar de verdeling over de verschillende projecten en daarbij beter rekening te houden met de regels en richtlijnen zoals u zelf heeft vastgelegd in de Woonvisie 2019-2024.

  • Aantallen woningen,Wat ons opvalt is dat er wordt gesproken over een woningbehoefte van 325 woningen tot 2028 (Woonvisie)  en 550 (Structuurvisie tot 2030). De toename van 225 woningen in 2 jaar is verwonderlijk, temeer daar eveneens geschetst wordt dat de toename van de bevolking vanaf 2035 zal afnemen.

Kunt u dit grote verschil toelichten?

Communicatie

Het is spijtig te moeten constateren dat u ons dringend beroep om meer en beter en vooral eerder te luisteren naar en te communiceren met de bewoners van Harmelen terzijde legt en de bal bij de bewoners legt. De in eerder gesprekken gedane toezeggingen van de diverse wethouders op dit onderwerp lijken daarmee van weinig of geen waarde te zijn. Dit baart ons grote zorgen, niet allen met betrekking tot de realisatie van dit plan, maar ook voor de andere nog lopende plannen.

Het Dorpsplatform wil het college bij deze nogmaals oproepen de bewoners van Harmelen serieus te nemen, niet alleen bij de diverse bouwplannen, maar bij alle ontwikkelingen die de komende jaren invloed gaan hebben op het woon- en leefklimaat van ons dorp.

Wij roepen daarbij de gemeenteraad op haar rol in deze te pakken en als volksvertegenwoordiging haar verantwoordelijkheid in deze te nemen.

Daarnaast zouden wij graag een overzicht ontvangen van alle aanpassingen die u heeft gedaan in het bestemmingsplan naar aanleiding van de input die u van bewoners heeft ontvangen.

Tenslotte

Bouwen in Harmelen blijft een niet eenvoudige opgave voor het college. Dit heeft niet alleen te maken met communicatie en de – klaarblijkelijk – andere definitie die het college hier aan geeft, maar zeker ook met de mondigheid van de bewoners van het dorp en de grote behoefte die er is om het karakter van het dorp zoveel als mogelijk te bewaren.

Als bestuur van het Dorpsplatform Harmelen willen wij graag onze rol spelen in het bewerkstelligen van een goed balans in de diverse belangen die spelen. Met de huidige opstelling van het college lijkt dit een lastige opgave te worden.