Notulen Werkgroep Leefbaarheid, Dorpshuis

Aanwezig: Ko Kleijn (Vz), Marjan van Wijk, Huib van Loo, Annette Kooijman (not),
Afwezig: Alexander Kleijne

1. Opening en mededelingen; Eenieder wordt welkom geheten

2. Vorig verslag (19-09-‘18); Tekstueel en inhoudelijk: aanvaard, geen op- en aanmerkingen.

3. Overige vergaderingen / acties
25-09-’18: Dorpsoverleg
Speerpunten Dorpsagenda besproken en tijdsplanning gemaakt. Bij de gespreksgroep omgevingskwaliteit waren namens de gemeente Jacqueline Scheenstra, Jamel Dirar en Dennis de Koning aanwezig. Geluidshinder: gemeente zegt gesprek toe met vakspecialist.

09-10-’18: AB ; Dugout Noordergaard blijft voorlopig staan, niemand heeft er op dit moment last van. Meerjaren onderhoudsplan besproken.

10-10-’18: Avond over duurzaamheid i.s.m. Duurzaam Woerden. Mager bezocht. Een eerlijke informatieve bijeenkomt, waarin de stand van zaken en mogelijkheden werden getoond van verschillende manieren van duurzame energie.

25-10-’18: AB; Dorpsagenda vastgesteld.
Er is een inwonersinitiatief pot, waaruit vnl Buurtapp’s worden opgezet. DPF vindt dat geld beter besteed kan worden. Jose van Engelen gaat naar partnergemeente Steinhagen (Deutschland) om de stedenband te vieren.

31-10-’18 Overleg schoonmakers op stadserf; Door Ko, Alexander en Jos de Graaf bezocht. Prullenbakken met deksel erop is geen succes, worden opgeblazen. Bij zwerfvuil kan rechtstreeks met de gemeente gebeld worden: tel. 140348. Timo de Weger (wethouder) was bij het overleg aanwezig.

07-11-’18: Oeverzone Meerkoet; Sloot wordt 10 meter breed met een of zonder eilandjes. Daarnaast komen er 98 woningen tussen Meerkoet en Ambachtsheerelaan. Veel onderling geharrewar tussen bewoners.

08-11-’18: Overleg met Gemeente; Gemeente vond de voortvarendheid van de planning te kort door de bocht.

14-11-’18: AB; Ledbord: plek nog niet bekend. Nieuwe geluidsinstallatie voor Dorpshuis wil DPF financieel ondersteunen.

19-11-’18: Overleg vuurwerk; Dorpsoverleg zal gaan over vuurwerk, Karin Speelman zal dit onderwerp leiden.

4. Geluid / milieu; Document beschikbaar RIVM-norm waarin het maximaal aantal dB van i.p.v. 65 totaal is beschreven. Voor het wegverkeer: 53dB; voor de trein 54dB; en windmolen/vliegtuig 45dB. Marjan zal nogmaals Jacqueline Scheenstra mailen over afspraak met vakambtenaar.

5. Hondenbeleid ; Ligt stil; hondenpoepzakjes in winkels (Ko neemt actie)

6. Opschoonacties; Marjan trekt dit komend jaar weer, persbericht in januari. Nadere info volgt nog. Hondenbezitters actief maken in het opruimen (actie Ko)

7. Vuurwerk; Karin Speelman en Ko maken enquête, deze winter actueel. Karin Speelman houdt verhaal 10-15 minuten op dorpsoverleg van 27 nov.

8. Kappen van bomen; Binnen de grenzen van het Harmelens grondgebied worden 250 bomen gekapt. Ko heeft hierover gesproken met Bert Bontje en Matthijs Hoes van de gemeente. Communicatie met de bewoners zal voortaan beter gaan.

9. Wvttk / Rondvraag
Het parkeren bij de bloemist (hoek Uitweg) levert nogal eens problemen op: punt voor werkgroep verkeer.

Volgende vergadering van de werkgroep: 23 januari 2019 om 20.00 uur in het Dorpshuis.