Notulen Werkgroep Leefbaarheid, Dorpshuis

Aanwezig: Marjan van Wijk, Huib van Loo, Peter Bartels, Jan Berings, Ko Kleijn (Vz. not),
Afwezig: Annette Kooijman (m.k.)

1. Opening en mededelingen, Iedereen welkom, er zijn geen mededelingen.

2. Vorig verslag (23-01-2019) , Verslag wordt goedgekeurd, geen opmerkingen.

3. Overige vergaderingen / acties
De diverse vergaderingen sinds ons laatst overleg worden kort doorgenomen. Bij een bezoek van Progressief Woerden op 18/3 hebben José en Ko toegelicht wat de belangrijkste onderwerpen zijn die leven in ons dorp. In een overleg met de gemeente op 26/3 hebben Jan-Willem Gombert en Ko gesproken over de MOP (meerjaren onderhouds planning). O.a. de verkeersknelpunten, het onderhoud van de wegen en het snelfietspad zijn besproken.
Ons zijn 2 grote plattegronden van Harmelen toegezegd: dit navragen (Actie: Ko).
In het AB van 1/3 is met Paulien Emidio gesproken over gebiedsgericht werken. Gevraagd is ook of iedereen wil proberen bekenden te vragen of er interesse is om voor het Dorpsplatform penningmeester of secretaris te worden. Ook is er behoefte aan een webmaster, een geluidstechnicus voor het Dorpshuis en een nieuwe voorzitter voor onze werkgroep.
Geprobeerd moet worden om meer jongeren te interesseren voor het dorpsgebeuren.

4. Geluid / milieu
Op 15/2 heeft bijna de hele werkgroep gesproken met Katrien Kouwenberg en Olav Lamme van de Omgevingsdienst, zie het betreffende verslag.
Door Jan-Willem is opgemerkt dat de genoemde waarde van fijnstof van 40 ug/m3 wel degelijk overschreden wordt. Navraag leidt weer tot verwijzing naar berekeningen, terwijl eigenlijk alleen metingen kunnen aantonen hoe het werkelijk zit.
De werkgroep zal contact opnemen met wijkplatform Molenvliet om over de problematiek van fijnstof en lawaai te praten. (actie: Ko)
Jan heeft gesproken met de heer Zuurmond van SBB/Tienhoven. Conclusie is dat SBB zich als beheerorganisatie niet bezig houdt met aanleg de van bomen, struiken en dergelijke. Hiervoor zou de provincie benaderd moeten worden. Het verlagen van het geluidsniveau en de hoeveelheid fijnstof kan het beste gevonden worden in verlaging van de max. snelheid.
Karla Peijs heeft toegezegd de naam van een contactpersoon door te geven die we het beste kunnen benaderen. (Inmiddels bekend: Louis Schouwstra, hoofd ing. directeur van Rijkswaterstaat Nederland Midden.) (Actie: Marjan).
Navragen wat het opstellen van een snuffelpaal zou kosten (Actie: Jan).
Marjan wijst op de app luchtkwaliteit, te downloaden via playstore. Deze geeft de hoeveelheid fijnstof aan voor heel Harmelen. Hiervan een grafiek maken (Actie: Marjan).

5. Opschoondag, Redelijke opkomst, 42 mensen. Opbrengst totaal 54 zakken. Vooral langs Breudijk, Tiendweg, Apellaan en de randweg is veel vuil aangetroffen. De samenwerking met de gemeente is goed verlopen, er zijn extra vuilknijpers afgegeven door de gemeente. Ko heeft er nu weer 8 in voorraad. In Harmelen hebben nu 62 mensen een eigen knijper.
In principe zal in september weer een opschoondag gehouden worden. Extra draagringen bestellen en uitzoeken welke dag landelijk geldt. (Actie: Ko)
Ane van Ekeren heeft aangeboden om samen met Paul Kotvis de waterpartijen te willen doen.

6. Vuurwerk enquête, Er zijn 163 formulieren ingeleverd. Het wachten is nog even op de formulieren die digitaal zijn ingevuld. De enquête wordt uitgewerkt (Actie Peter). Geprobeerd wordt om tijdens het Dorpsoverleg op 23 april met een samenvatting te komen, maar het is veel werk.

7. Filmavond, Op vrijdag 10 mei zal in het Dorpshuis de documentaire Green Tales of the City vertoond worden. In week 15 gaat een persbericht uit (Actie: Ko). Ko heeft posters om thuis op hangen. Ook komen posters in o.a. het Dorpshuis, de supermarkten, Primera en H2O (Actie: Ko).
De documentaire duurt ongeveer 5 kwartier, is wereldwijd goed ontvangen en genomineerd voor diverse prijzen. Het wordt een filmcafé, waarbij de maakster (Gwen Jansen) de film zal toelichten, vragen zal beantwoorden en na afloop is discussie mogelijk.
Inloop 19.30 uur, aanvang 20.00 uur. Kosten € 5,- incl. koffie/thee bij binnenkomst. De helft van de opbrengst is voor de maakster, het AB staat waarschijnlijk garant voor € 200,-. Als de avond een succes wordt kunnen wellicht meer van dit soort avonden georganiseerd worden.

8. Wvttk / Rondvraag
Marjan meldt dat inbrekers actief zijn in haar wijk. Ze plaatsen stokjes tegen de deur of op andere plaatsen om te checken of bewoners thuis zijn. Wordt zoiets gezien: gelijk 112 bellen. Marjan maakt een buurtapp. (Actie: Marjan).
Ko meldt dat gevraagd is waarom er zo weinig bloemperken zijn in Harmelen. Als voorbeeld werd de berm langs de rondweg genoemd. Dit aankaarten bij de gemeente (Actie: Ko).

Volgende vergadering van de werkgroep: Woensdag 21 augustus 2019 om 20.00 uur in het Dorpshuis.