Aanwezig: José van Engelen (vz), Ineke Alsem, Jan-Willem Gombert, Foppe ten Hoor, Paul Kwakkenbos, Huib van Loo, Marc Verheyen. Daarnaast Marjan van Wijk, Annette Kooiman en Peter Bartels, allen van de werkgroep Leefbaarheid

1. Opening
José geeft aan dat er bij punt 7 toegevoegd moet worden een door het AD gedaan verzoek over een te houden enquête. Jan Willem heeft een puntje over het ingediende budget 2020.

2. Ronde kennismaking en samenwerking
Na een kort kennismakingsrondje wordt gesproken over de onderlinge samenwerking tot op heden en de wijze waarop tussen AB en werkgroep (en vice versa) gecommuniceerd wordt. Vastgesteld wordt dat dit beter kan, enkele opmerkingen daarover:
• Het is niet altijd duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is.
• Soms liggen onderwerpen bij het AB, terwijl ook de werkgroep daarmee bezig is. Dat kan verwarrend werken als vanuit beide groepen vragen aan externe partijen (bijv. gemeente) gesteld worden
• De visie/positie van het Dorpsplatform is niet altijd duidelijk
• De communicatie tussen wat er in het AB besproken en afgesproken wordt en wat daarvan in de werkgroep terugkomt komt niet altijd overeen
• Men kent elkaar niet/onvoldoende, dat maakt samenwerking (soms) lastig

Als voorbeelden worden de recente zaken rondom de stikstof problematiek geëvalueerd.

Afgesproken wordt dat José en Foppe een planning maken, inclusief een plan van aanpak over hoe de onderlinge samenwerking te verbeteren. Dit zal dan besproken worden in het dorpsoverleg van 21 januari 2020.
Daarnaast zullen José en Foppe eveneens een planning maken met betrekking tot de aanpak van de stikstofproblematiek, inclusief het verkrijgen van feitelijke informatie van de desbetreffende instanties. De werkgroep krijgt deze informatie niet los, leden van het AB zullen dat oppakken.
Mogelijk nieuwe onderwerpen die de werkgroep Leefbaarheid kan oppakken. Gedacht wordt aan het onderwerp eenzaamheid en aan duurzaamheid. Ook komen zaken als onderhoud (openbaar) groen, wegenonderhoud en fietsplan. Met betrekking tot eenzaamheid zal nader afgestemd worden met Ineke, die dit ook in haar portefeuille heeft (zorg & welzijn).

Met betrekking tot de visie van het Dorpsplatform wordt toegelicht dat het Dorpsplatform in principe geen eigen mening heeft, maar te allen tijde probeert dat wat er leeft bij de bewoners van Harmelen te bundelen naar concrete onderwerpen ten behoeve van gesprekken met de gemeente. Met betrekking tot communicatie naar buiten toe namens het Dorpsplatform, deze loopt in principe via het AB, Marc Verheyen, die verantwoordelijk is voor communicatie. Men vindt het een goed idee om vaker de leden van de werkgroep uit te nodigen voor een gezamenlijke vergadering.

3. Vuurwerk
• Er heeft een – voor het AB in ieder geval – verrassende mededeling in de krant gestaan over de wijze waarop Harmelen in 2019 de vuurwerkoverlast wil aangaan (3 aan te wijzen locaties, als besproken in het laatste dorpsoverleg). Daarover is niet met het Dorpsplatform afgestemd
• In de gemeenteraad is een motie aangenomen. De gemeente zal hierop actie moeten ondernemen. José zal navragen wat de status hiervan is en wat we kunnen verwachten
• Er is een meldpunt vuurwerk door de gemeente ingesteld. We zullen deze op de website overnemen

4. Voorbereiden Dorpsoverleg d.d. 21-01-2020
• Met de wethouder zal gesproken worden over de stand van zaken met betrekking tot het onderhoud in de verschillende wijken
• Er wordt gefilosofeerd over de opzet van deze overleggen, waarbij verschillende varianten de revue passeren. Jan Willem is bezig hiervoor een werkgroepje bij elkaar te roepen om hieraan vorm en inhoud te geven.
• Zie agendapunt punt 2, de samenwerking met de werkgroep zal op de agenda komen

5. Notulen AB vergadering 30-10-2019
Er zijn geen op- of aanmerkingen en worden de notulen goedgekeurd. Met betrekking tot de actie- en besluiten lijst wordt voorgesteld de afgehandelde onderwerpen van de lijst te halen. Zie de bijgewerkte en bijgevoegde actielijst.

6. Evaluatie dorpsoverleg d.d. 16-1-2019
Over het algemeen kan worden vastgesteld dat het laatste dorpsoverleg in goede sfeer is verlopen. De rol van Paul bij het onderwerp schuifruimte werd als positief ervaren en ook de wijze waarop het fietsplan werd behandeld is in goede aarde gevallen.
Er werden wel een paar kanttekeningen gemaakt:
• Een gemeenteraadslid heeft zich negatief uitgelaten over deze bijeenkomst op Twitter. Besloten wordt dat we daar als AB niets mee doen. Het staat eenieder vrij te Twitteren wat hij of zij wil
• Het wordt in toenemende mate als irriterend ervaren dat steeds dezelfde mensen tijdens deze bijeenkomsten nogal dominant aanwezig zijn. Het gevoel leeft dat dit leidt tot het afhaken van bezoekers aan deze bijeenkomsten. Besproken wordt hoe dit aangepakt zou kunnen worden. Jan Willem zal dit meenemen in het werkgroepje (zie punt 4, 2e bullet).

7. Rondvraag
• Statuten Dorpshuis
De aangepaste voorstellen voor wijzigingen in de statuten van het Dorpshuis zijn rondgestuurd. Geadviseerd wordt om duidelijk hierin op te laten nemen hoe het toezicht geregeld wordt. Daarover is nu niets opgenomen. Ook moet er aandacht zijn voor de bewaking van de door het Dorpsplatform geïnvesteerde gelden.
• Infozuil
Er is veel animo vanuit het dorp om gebruik te maken van de infozuil. Men vindt het leuk om op deze wijze reclame te kunnen maken, waarbij vooral opvalt dat vele lokale bedrijven er gebruik van maken.
• Dorpsquiz
In april 2020 vindt er weer een dorpsquiz plaats. Vorig jaar heeft er een team van het Dorpsplatform/Dorpshuis meegedaan. José zal bij het Dorpshuis navragen wat de animo hiervoor is.
• Enquête AD
Het AD heeft gevraagd of zij de mailinglijst van het Dorpshuis mogen gebruiken voor een door hen te organiseren enquête. Afgesproken wordt dat wij een mailing zullen rondsturen dat het AD een enquête wil houden en dat men daarvoor naar de website van het AD kan gaan.
De gemeente heeft om een toelichting gevraagd op het ingediende budget 2020. Jan Willem zal hierop reageren.
Aftreden Paul Kwakkenbos als bestuurslid van het Dorpsplatform
Paul geeft aan dat hij aftreedt als bestuurslid van het Dorpsplatform. Tegelijkertijd zal hij toetreden tot het bestuur van Stichting De Groen Buffer. Ter toelichting geeft Paul aan dat, gezien alle ruimtelijke zaken die op Harmelen afkomen, hij beter, effectiever en met meer positieve energie uit de voeten kan binnen De Groene Buffer. Daar de tijd die hij beschikbaar heeft beperkt is en er veel tijd gevraagd zal worden om te voorkomen dat het groen rond Harmelen en het Groene Hart “verrommeld” wordt, kiest hij er nu voor om al zijn energie daar op te richten.
Het bestuur van het Dorpsplatform geeft aan Paul’s overwegingen te begrijpen en dankt Paul hartelijk voor zijn bijdrage aan het Dorpsplatform. Het bestuur wenst hem veel succes in zijn nieuw rol en vertrouwt er op dat er ook in de toekomst regelmatig constructieve samenwerking zal zijn met De Groene Buffer, ieder vanuit de eigen taak en filosofie.
Paul geeft aan dat hij in samenwerking met Jan Willem nog zal zorgdragen voor een concept reactie van het Dorpsplatform aan de gemeente over de schuifruimte.

8. Sluiting