Er speelt erg veel op dit moment wat de aandacht vraagt en waarvoor we ons willen/moeten inzetten en die op vrijwel elke vergadering terugkeren. We benoemen de belangrijkste.

Harmelerwaard. In april werden we door wethouder De Weger en de Vereniging Harmelerwaard bijgepraat over recente ontwikkelingen. De leden van de Vereniging Harmelerwaard hebben de gemeente  aangegeven na te denken over een mogelijk vertrek uit dit gebied. Belangrijke redenen is, dat uit onderzoek is gebleken dat het niet lang meer rendabel is hier te blijven (investeringen m.b.t. milieu en vrijwel geen expansie mogelijkheden). Deze ontwikkelingen leiden er ook toe dat opnieuw gekeken wordt naar het eerder dit jaar goedgekeurde ontwerp bestemmingsplan ontsluiting van de Harmelerwaard, inclusief de aanleg van een brug over de Leidsche Rijn.

Het Dorpsplatform is in gesprek met de Vereniging Harmelerwaard om een goed inzicht te krijgen in de mogelijke impact hiervan voor Harmelen.

Energietransitie. Er is veel te doen over het project “Afwegingskader grootschalige duurzame energie”. Hierover heeft de gemeente meerdere sessies gehouden, waarbij telkenmale de afdronk is dat niet serieus geluisterd wordt naar de bewoners. In april hebben wij hierover een dorpsoverleg gehouden en aansluitend een brief naar de gemeente gestuurd (zie reactie op de website)

De komende periode zal hierover nog wel het een en ander te doen blijven en blijven we dit volgen.

Bouwplannen. Er staan meerdere bouwplannen op stapel in Harmelen. In april is het ontwerp bestemmingsplan Hof van Harmelen door de gemeente gepubliceerd. Ondanks veel weerstand van omwonenden tegen deze plannen, mede omdat vrijwel niets wordt gedaan met gedane suggesties, hebben we hierover een brief gestuurd naar de gemeente en willen we daarover ook het gesprek aangaan met de gemeenteraad. (zie reactie  op de website) 

Omgevingsvisie. Per 1 januari 2022 moet iedere gemeente, als onderdeel van de nieuwe Omgevingswet, een Omgevingsvisie hebben. Hiervoor organiseert de gemeente in mei een tweetal sessies, waarvoor diverse belangengroepen zijn uitgenodigd, waaronder ook het Dorpsplatform. Een verslag hiervan kunt u in de loop van juni op onze website terugvinden.

Website

Op onze website (www.harmelen.nu) houden wij je op de hoogte van de ontwikkelingen op de onderwerpen die ons dorp aangaan en kan je ook zelf je mening geven of ideeën aandragen voor onderwerpen waaraan wij aandacht moeten besteden.