Werkgroep Zorg en Welzijn

De werkgroep Zorg en Welzijn is in 2017 zeven keer bij elkaar geweest. De werkgroep heeft zich voor die tijd vooral georiënteerd op het verkrijgen van een Dorpshuis in Harmelen. Immers, voor het maken van verbindingen tussen mensen, het stimuleren van ontmoeting en activering is een Dorpshuis een onmisbare schakel. Het Dorpshuis is er nu.
De werkgroep stimuleert de verdere bekendheid van de mogelijkheden die er zijn. Daarvoor is nodig dat er sociale netwerken zijn waar mensen deel van kunnen uitmaken en verbindingen tussen vrijwilligers en organisaties.

Jeugd
Een belangrijk onderwerp van de werkgroep vormt de jeugd. De jeugd heeft de toekomst, en problematiek van jongeren (zoals overlast en drugsgebruik) moet zoveel mogelijk worden aangepakt en voorkomen worden. Het bieden van mogelijkheden aan jongeren voor spel, ontmoeting en talentontwikkeling helpt problemen te voorkomen. De jongerenwerker Inger van Dijk van Stichting Jeugd-Punt is daarom nauw betrokken bij de werkgroep en het Dorpsplatform.

Eenzaamheid onder ouderen
Ook in Harmelen is sprake van eenzaamheid. Wij willen voorkomen dat de situatie voor deze mensen steeds verder verslechtert. Dat is maatwerk. Daarom heeft de werkgroep nauw contact met Welzijn Woerden en bespreken we op welke manier we de inwoners die dreigen te vereenzamen kunnen bereiken en hen helpen te kijken naar mogelijkheden om hun leven te veraangenamen. Hier speelt het Dorpshuis een belangrijke rol.

Statushouders
De situatie van statushouders heeft onze aandacht. Hoe leggen we contact met hen en hoe kunnen we vooral in Harmelen zelf de mogelijkheden voor integratie versterken. Bij voorbeeld door activiteiten als taallessen en ontmoeting in het Dorpshuis, zodat ze daarvoor niet naar Woerden hoeven te gaan.

Beginnend geheugenverlies
Mensen met een toenemende zorgbehoefte hebben onze aandacht. Wat is er nodig voor hen om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen? Een voorbeeld is de door Welzijn Woerden in het Dorpshuis gestarte activiteit Vief, voor mensen met beginnend geheugenverlies met hun partner.

De werkgroep wil signalen oppakken van onze inwoners.

Op de Septembermarkt maakte de werkgroep deel uit van de stand van het Dorpshuis.