Jaarverslag 2011

Voorwoord

Het afgelopen jaar was in veel opzichten voor ons Dorpsplatform een jaar waarin veel gebeurde. Anderzijds was het ook een teleurstellend jaar.

Om met het laatste te beginnen: in het Dorpsoverleg van 22 februari konden wij melden dat de voorgenomen verkoop van het voormalig raadhuis aan de combinatie Groen/West/DPH binnen enkele maanden zijn beslag kon krijgen. De voltallige gemeenteraad en B & W waren het daar over eens geworden en ons werd meegedeeld dat de koopakte op zeer korte termijn in ons bezit zou zijn. Helaas werd deze toezegging niet nagekomen en resulteerde de hierop volgende spraakverwarring in een aanbod dat neerkwam op een vraagprijs die ca 12 maal hoger was dan het eerdere aanbod. De onderhandelingen werden daarop voortgezet.

Meer succes werd bereikt met de besprekingen over de ontsluiting van de Harmelerwaard en de vaststelling van het bestemmingsplan Harmelerwaard.. Het in 2010 opgezette project “Waaks” werd succesvol afgerond meer dan dertig bewoners namen daaraan deel. Het communicatieprobleem met betrekking tot de onverwachte kap van laanbomen, werd erkend. Wij hopen in de toekomst eerder bij plannen met betrekking tot het onderhoud van de groenvoorziening te worden betrokken. Onze zorg over de teruglopende onderhoud van de kinderspeelplaatsen en van het achterstallige onderhoud van de openbare ruimten werd door de gemeente overgenomen en het noodzakelijke onderhoud werd voortvarend uitgevoerd. De voortgang van de aanleg van de randwegen en dan met name van de wegvakken 6a, 6b en 8 liep enige vertraging op, maar de verwachting is dat het bijgestelde tijdsschema nu gevolgd kan worden.

Met de “dorpswethouder” burgemeester Hans Schmidt en de ondersteunende ambtenaren werd een goed contact onderhouden.

Een speciale gebeurtenis, de herdenking van de treinramp bij Harmelen op 8 januari 1962, begon wel erg dichtbij te komen. Het Dorpsplatform Harmelen had eerder op zich genomen een monument ter nagedachtenis van de slachtoffers te realiseren. Met de kunstenaar Taeke de Jong en de steenhouwer Maurice van Dam, werd intensief contact onderhouden. Om de kosten voor dit monument te kunnen betalen werden de Rabo-bank Woerden, Rijn en Veenstromen, het VSB-fonds Woerden en later ook de NS en Prorail bereid gevonden ieder 25% voor hun rekening te nemen. De Harmelense aannemersbedrijven Gebroeders van Leeuwen BV, J. van Leeuwen BV. en C. van der Grift BV. lieten het monument opbouwen op hun werf, waarna het kort voor de Kerstdagen in de vroege ochtend op zijn plaats werd gezet, kort bij het Wokpaleis aan de Putkop.

De voorbereiding voor de onthulling op 8 januari 2012 waren inmiddels in volle gang en omdat Mr Pieter van Vollenhoven zijn medewerking aan de onthulling had toegezegd, moesten alle voorgenomen activiteiten op die dag met de adjudant van H.M. de Koningin worden overlegd.

Omdat Hans Schmidt inmiddels de beschikking had gekregen over het onderzoeksrapport van de toenmalige KLPD, waartoe ook ruim 40 unieke foto’s behoorden, besloten wij gezamenlijk dat het goed zou zijn de herdenking van deze grootste treinramp uit onze geschiedenis wat inzichtelijk te maken, door een boek samen te stellen over deze ramp. Onze wijkambtenaar Siebe Sneep , zelf een enthousiast kenner van treinen, leverde hiervoor ook materiaal aan. Het boek werd 11 oktober aan burgemeester Hans Schmidt aangeboden, in het bijzijn van een aantal nabestaanden. Van dit boek, waarvan de gehele opbrengst zal worden gereserveerd om technische faciliteiten in het toekomstige gemeenschapscentrum te realiseren, werden 3.000 exemplaren gedrukt. Aan het eind van 2011 waren er 1.660 stuks verkocht, waardoor dit reservefonds een stevige start kon maken.

Rest ons de leden van het algemeen bestuur en de leden van de drie werkgroepen en de ons ondersteunende ambtenaren te danken voor hun inzet in 2011.

Ed Janson

voorzitter

Doel

De Stichting Dorpsplatform Harmelen heeft tot doel het verbeteren en in stand houden van een kwalitatief goed woon- en leefklimaat in Harmelen, postcode 3481.

Zij tracht dit doel te bereiken door:

 1. het bevorderen van goede communicatie tussen gemeentebestuur, de bij Harmelen betrokken gemeentelijke diensten, maatschappelijke organisaties en de bewoners van Harmelen;
 2. het vergroten van de betrokkenheid bij de inrichting en het beheer van de dorpskern en het buitengebied en de invloed daarop door de bewoners, onder meer, door middel van werkgroepen;
 3. het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente;
 4. het dragen van een gezamenlijke verantwoordelijkheid van bewoners, gemeentebestuur en gemeentelijke diensten en maatschappelijke organisaties;
 5. het stimuleren van een snelle en integrale aanpak van knelpunten door afstemming en samenwerking;
 6. het organiseren van activiteiten ten behoeve van de leefbaarheid in Harmelen.

Structuur van het Dorpsplatform.

Het Dorpsplatform bestond per 31 december 2011 uit:

het Dagelijks Bestuur:

dit is belast met de dagelijkse gang van zaken, waaronder interne contacten (o.a. werkgroepen) en externe contacten (o.a. de gemeente). De heer Sjors van Egmond heeft in het verslagjaar bedankt voor het DB. De heer Tom Berkhof heeft zijn taak als penningmeester overgenomen. De samenstelling is thans:

 • Ed Janson, voorzitter;
 • Tom Berkhof, penningmeester;
 • Teuny van Wijngaarden, secretaris;

het Algemeen Bestuur:

dit wordt gevormd door de leden van het dagelijks bestuur en de voorzitters van de werkgroepen t.w.:

 • Gerrit van Woudenberg, waarnemend voorzitter Verkeer en Ruimte,
 • Ko Klein, werkgroep Leefbaarheid,
 • Ineke Alsem, werkgroep Zorg en Welzijn. Zij heeft de voorzittersfunctie overgenomen van Pieter Battem.

de Werkgroepen:

een belangrijk deel van de werkzaamheden werd verricht door 3 werkgroepen t.w.:

 • Leefbaarheid bestaande uit 4 leden;
 • Verkeer en Ruimte bestaande uit 5 leden;
 • Zorg en Welzijn bestaande uit 8 leden,

het Dorpsoverleg:

hierin zijn vertegenwoordigd:

 • bewoners van Harmelen;
 • in het dorp werkzame organisaties;
 • de gemeente Woerden door de wijkwethouder Burgemeester Mr. H. Schmidt met ambtelijke ondersteuning;
 • de wijkagenten;
 • het Algemeen Bestuur;
 • de werkgroepleden

Werkzaamheden

Dagelijks Bestuur:

 • het bijhouden en actualiseren van de website;
 • contacten met de gemeente, w.o. het regulier overleg met de Wijkwethouder, Burgemeester Hans Schmidt en ambtelijke ondersteuning, Bijzonder veel aandacht en tijd is besteed aan de realisering van het gemeenschapscentrum in Harmelen en de contacten hierover met “GroenWest” Een verkort beleidsplan betreffende de exploitatie werd opgesteld. Teleurstellend was het, bij herhaling te moeten constateren, dat gedane toezeggingen m.b.t. de voortgang op tal van punten door de gemeente niet werden nagekomen.
 • Intensief en veelomvattend waren de werkzaamheden voor de realisatie van een Herdenkingsmonument voor de slachtoffers van de Treinramp in 1962, en de organisatie van de Herdenkingsbijeenkomst op 8 januari2012. Inhet bijzonder door de voorzitter is in samenwerking met de gemeente veel werk verzet; Door de heer Ed Janson is ook het herdenkingsboek geschreven en gedistribueerd;
 • Interview door Movisie betreffende onderzoek naar gewijzigde verhoudingen in Woerden;
 • Bijjwonen bijeenkomst op 31 oktober over het gemeentelijk WMO beleid
 • bijwonen voorzittersoverleg Dorps- en Wijkplatforms;
 • contacten met voorzitters/leden van de werkgroepen;
 • contacten met bewoners m.b.t. actuele problemen in het dorp;
 • voorbereiding vergaderingen Algemeen Bestuur;
 • voorbereiding Dorpsoverleg;
 • public relations

Algemeen Bestuur:

Het Algemeen Bestuur vergaderde 2 maal. Onderling contact en overleg vonden veelvuldig plaats door middel van e-mails.

Punten van aandacht waren:

 • bestuurlijke organisatie;
 • voorbereiding en evaluatie dorpsoverleg;
 • evaluatie Wijkschouw november 2010;
 • verslagen werkzaamheden werkgroepen;
 • actiepunten;
 • Aanleg en tracé BRAVO wegvak 6 c;
 • Onderhoud openbare ruimte;
 • bespreking problematiek m.b.t. de realisatie van het gemeenschapshuis;
 • Kaalslag door het kappen van bomen;
 • Bestemmingsplan en ontsluiting Harmelerwaard;
 • het oprichten van een herdenkingsmonument voor de slachtoffers van de spoorwegramp, organisatie herdenkingsbijeenkomst en uitgifte van een herdenkingsboek “De Treinramp bij Harmelen, 8 januari1962” De opbrengst van het boek wordt geheel gestortin het fonds voor de technische voorzieningen in het toekomstige gemeenschapscentrum;
 • financiën;
 • website en PR;

In het Stadhuis was er, voorafgaand aan het dorpsoverleg, 2 maal overleg met de Wijkwethouder, Burgemeester Schmidt met ambtelijke ondersteuning. Hier werden de door de voorzitters van de werkgroepen aangegeven knelpunten besproken Ook hier was weerkerend punt van gesprek en briefwisseling het ontbreken van een

Gemeenschapscentrum. De toezeggingen die met name gedaan werden in het overleg van 9 februari 2011 werden later ingetrokken. Ook de slechte staat van onderhoud van de openbare ruimte en het kappen van een groot aantal bomen zonder dat het platform hiervan in kennis was gesteld, kwam aan de orde.

Dorpsoverleg:

Dorpsoverleg werd gehouden op 22 februari. Aanwezig waren: mevrouw Loes Ypma, Wethouder, mevrouw Nanda de Ridder, beleidsmedewerker bij de gemeente, afgevaardigden van de Raadsfracties, bestuurs- en werkgroepleden en ± 40 belangstellenden.

De WMO, waarvan de uitvoering vier jaar geleden door de Rijksoverheid bij de gemeente is gelegd wordt in de eerste helft van 2011 geëvalueerd en in de tweede helft nieuw beleid voorbereid dat door de Raad wordt vastgesteld. Er werd gelegenheid gegeven tot het stellen van vragen en er was een geanimeerde discussie.

De werkgroepen deden verslag van de aandachtspunten.

Gemeenschapscentrum: de voorzitter Ed Janson gaf aan dat het verzoek van het Dorpsplatform om het voormalig Raadhuis beschikbaar te stellen als gemeenschapscentrum wordt gehonoreerd. Dit is toegezegd in het regulier overleg Dorpsplatform\Gemeente van 9 februari 2011. De gemeente wil geen winst maken op deze locatie. De verkoopprijs kan daarom laag zijn. GroenRand wonen kan het beheer op zich nemen. Hierover nam dit bestuur diezelfde avond een beslissing. Het Platform was verheugd over deze ontwikkeling en er werden ideeën aangedragen voor de praktische invulling van het gebouw, waarvoor wel een investering nodig is van ca. €300.000.

In het Dorpsoverleg, dat gepland stond voor eind mei, zal één en ander concreet zijn

en volgt nadere informatie.

Deze informatie was eind mei nog niet ontvangen. Ook de conceptkoopovereenkomst die voor 15 september in het bezit zou zijn van het Platform, werd niet ontvangen. Dit was reden om het Dorpsoverleg op te schorten

Bijeenkomst huidige en aspirant gebruikers voormalig Raadhuis

Verenigingen en instellingen die te kennen hebben gegeven gebruik te willen maken van het voormalig Raadhuis, en het inventarisatieformulier hebben ingevuld, zijn uitgenodigd voor een bijeenkomst op 12 oktober. De voorzitter, Ed Janson, vertelt over de gang van zaken tot nu toe en geeft aan het te betreuren dat de plannen die er in februari zo hoopvol bleken nu in het slop zitten. De aanwezigen zijn teleurgesteld over de gang van zaken. Toegezegd wordt dat men op de hoogte gehouden zal worden..

Informele bijeenkomst bestuur en werkgroepleden:

Op verzoek van enkele leden van de werkgroepen werd 8 december een informele bijeenkomst georganiseerd waarbij, onder het genot van een hapje en een drankje, op ongedwongen manier met elkaar kennis kon maken en ideeën uitwisselen.

Werkgroepen:

Leefbaarheid:

de werkgroep bestond op 31 december 2011 uit 4 personen

en vergaderde in het verslagjaar 3 maal. Aandachtspunten waren:

 • De problematiek bij het gebruik van het gebiedje “Avontuur Natuur”. Het ontbreken van handhaving; .
 • De noodzaak van een Sociaal Cultureel Centrum;
 • Bestemmingsplan en ontsluiting Harmelerwaard;
 • Het opzetten van het project “Waaks” en evaluatie;
 • Achterstallig onderhoud van de openbare ruimte;
 • Onderhoud speelplaatsen
 • Het opvoeren van de maximumsnelheid op de A12;
 • Hondenuitlaatplaatsen;
 • Zwerfvuil;
 • Kaalslag door het kappen van bomen;
 • Integraal veiligheidsbeleid 2012-2016;
 • Groenvervanging Harmelen.

Verkeer en Ruimte:

Deze werkgroep kwam in 2010, na een gesprek met Wethouder Groeneweg tot de conclusie dat er een cruciaal verschil van inzicht bestond over de rol die het Dorpsplatform kan vervullen. Men zag geen reden meer om door te gaan met dit vrijwilligerswerk. Na het aantreden van het nieuwe college, waarbij Wethouder Cnossen de verantwoordelijkheid kreeg voor het Wijk- en Dorpsgerichtwerken, is zij uitgenodigd voor een gesprek. Dit had als resultaat dat de werkgroep vooralsnog mogelijkheden zag om door te gaan.

Aandachtspunten waren in het verslagjaar:

 • Ontwerpbestemmingsplan en de verkeersafwikkeling Harmelerwaard;
 • Stand van zaken ten aanzien van het BRAVO-project 6a, 6b, 6c;
 • BRAVO 8 en bestemmingsplanprocedure.

Zorg en Welzijn

De werkgroep bestaat uit 8 personen.

De aandacht van de werkgroep heeft zich geconcentreerd op de WMO. De uitvoering van deze wet, die door de gemeente werd geëvalueerd en waarvoor nieuw beleid werd vastgesteld, was punt van bespreking. In het bijzonder omdat in Harmelen elementaire voorzieningen ontbreken, zoals een WMO loket en een ontmoetingsplaats voor sociale contacten.

De realisatie van een gemeenschapsruimte was voor de werkgroep, gezien het bovenstaande, dan ook een must.

Er was structureel contact met het Woonzorgnetwerk.

Harmelen, april 2012,

Teuny van Wijngaarden – secretaris.