Verslag van de vergadering van het AB DPH. d.d. 25 oktober 2016

Datum: 25 oktober 2016;

Tijdstip: 15.00 uur;

Locatie: in het Dorpshuis.

Aanwezig:

Ed Janson, voorzitter;

Cees van Elteren, secretaris;

Ineke Alsem, lid;

Ko Kleijn, lid;

Tom Berkhof, lid.

Met kennisgeving afwezig:

Ellen van Drogenbroek, penningmeester:

Tevens als gast aanwezig:

mevr. Monique Verheijen. (snuffelstage als aspirant bestuurs-/commissielid)
de heer Donald Lambert, voor de punten over het Dorpshuis.

Agenda.

1.Opening door de voorzitter en vaststelling van de agenda

aan de agenda wordt enkele punten toegevoegd.

2.Verslag AB 31 mei 2016 ;

er is geen verslag beschikbaar;

3.Mededelingen (vanuit de werkgroepen)

4.Procedure vaststelling nieuw hondenbeleid/plaatsing prullenbakken;

i. Ko Klein vertegenwoordigt het DPH in dit dossier. Op 9 november volgt de hoorzitting van de gemeente. Aandacht zal worden gevraagd voor voldoende afvalbakken en wegwerpzakjes voor de hondenpoep.

5.Storting toegekend subsidiebedrag zwembad H2O;

i. Door de voorzitter zal het toegezegde bedrag worden overgemaakt.

6.Deelname aan huiskamerbijeenkomsten Secrans;

i. Staande het zomerreces is terecht besloten om hieraan als DPH geen gehoor te geven.

7.Gemeentelijk onderzoek naar zondagsopening;

i. Het DPH zal hierin geen standpunt innemen. Dit wordt overgelaten aan de middenstands- en ondernemersvereniging.

8.Projectenlijst MOP Openbare Ruimte;

i. Op de meerjarenlijst komt slechts een enkel project uit Harmelen voor.

Staande het komende overleg met de gemeente zal Oranjepark en het Jaagpad worden ingebracht.

9.Vervanging/waarneming Dorpswethouder;

i. De verwachting is dat de nieuwe wethouder ( de heer Ivo ten Hagen) de gehele portefeuille van de heer Schreurs zal overnemen. En daarmede ook het dorpswethouderschap van Harmelen., Het streven is om het vooroverleg met de gemeente te voeren met dezelfde wethouder die ook aanwezig zal zijn op het komend Dorpsoverleg.

10.Opvolging voorzitter/herstel Jose van Engelen;

i. Mevr. van Engelen heeft een terugslag gehad. Wij mogen haar niet snel terugverwachten. Het AB wenst haar vertrouwen en een volledig herstel toe.
ii. Ook de functie van penningmeester is vacant. Tom zal hiervoor een potentiele kandidaat benaderen.

11.Terugkoppeling door Tom Berkhof van informatieavond woningbouw Ambachtsheerelaan;

i. Kennisgenomen wordt van de conclusies staande de vorige informatiebijeenkomst. Voor het DPH is het woningbouwprogramma van belang als ook de volgorde van aanpak van de diverse inbreilokaties. Voor de Ambachtsheerelaan wordt gesproken over 50% voor starters en senioren en 25% sociale woningbouw.

12.Reactie op mail 6 sept.2016)gemeente over onderwerp “veiligheid”

i. Met de gemeente zal worden besproken in hoeverre het aantal uren van de jongerenwerker kan worden uitgebreid. (op dit moment slechts 4 voor Harmelen)
Dorpshuis:

13.Presentatie.

i. Het eerst volgende Dorpsoverleg zal in het Dorpshuis plaatsvinden. Donald zal op dat moment de plannen van het Dorpshuis aan de burgerij ontvouwen. Het DPH zal de zaalhuur betalen voor die bijeenkomst; gelijk zoals dat ook bij Stelling het geval was,

14.Exploitatieopzet.

i. Het AB zal voor het nieuwe jaar de begroting- en exploitatieopzet tegemoet kunnen zien. Uitgegaan zal worden van een tweetal scenario’s (een sober een realistisch)

15.Voortgang en de financiële status (inclusief bedrijfsplan)

i. Donald overhandigt de financiële stand van zaken van dit moment. Hierbij gevoegd. In plaats van afschrijving op elk van de investeringen zal jaarlijks een bedrag apart worden gezet voor de vervanging daarvan op enig moment.

16.Plannen buitenterrein;

i. Er zijn plannen het gehele buitenterrein om te zetten in een elementen-tuin. De verwachting is dat de Lionsclub deze aanleg zal adopteren. Voor de instandhouding daarvan zal een aparte stichting worden opgericht. Bezien zal worden in hoeverre de reeds bestaande Stichting “Ruimte voor Spelen” kan worden ingezet.

17.Aanschaf geluidsinstallatie;

i. Vooralsnog is hiervoor geen financiële ruimte. Heeft wel prioriteit. Een organisator van een evenement in het Dorpshuis zal zijn eigen installatie moeten meenemen.

18.Email adres Dorpshuis.

i. Dit adres zal separaat worden doorgegeven. Een website is er nog niet.

19.Subsidieaanvraag 2017 en vaststelling activiteitenplan 2017.

Hiervan wordt met instemming kennisgenomen.

20.Betrokkenheid DPH bij verkeersvisie 2030 van de gemeente;

Ingestemd wordt om de heer Huib van Loo te verzoeken het DPH hierin te blijven te vertegenwoordigen en daarbij onder andere aandacht te vragen voor het verrichten van metingen ten behoeve van geluid en fijnstof. Deze punten zullen ook ingebracht worden in het overleg met de wijkwethouder.

21.Schouw door en van Harmelen.

Het verslag wordt als te summier ervaren.

22.Bespreekpunten komend overleg met de gemeente:

De separate agenda voor 10 november 2016 wordt met instemming begroet.

23.Uitgifte Dorpskrant editie november 2016;

Copy inleveren voor 1 november aanstaande.

24.Voorbereiding Dorpsoverleg van 22 november 2016 in het eigen Dorpshuis.

Cees zal Annette benaderen over de aankondiging daarvan in de lokale media.

25.Vergaderschema 2017.

Ingestemd wordt met de opzet daarvan. Tom zal fungeren als verbindingsman tussen het Dorpshuis en het schema.

26.Volgende AB vergadering is op 06 december 2016 en rondvraag.

Harmelen, 26 oktober 2016

Cees PM van Elteren.

secretaris DHP.

Bijlage: Financiële stavaza Dorpshuis per 24.10.2016

Inkomsten Uitgaven
Dorpsplatform 30.000 Vloer 18.700
Gemeente Woerden 20.000 Elektra 2.400
Rabo Bank 7.500 Sanitair 5.100
Bouwkundig 9.400
Diverse materialen 1.900
Diversen expl. 800
Huur Q3 en 4 12.000
Totaal 57.500 Totaal 50.300
Outlook 2016
Kas 7.200 Nog te betalen 600
Nog te ontvangen Bib 15.000 Reservering energie 8.000
Nog te ontvangen WW 4.000 Reservering expl. 3.000
Totaal 26.200 Totaal 11.600
Bestedingsruimte 2016 14.600