Notulen Dorpsoverleg 22 november 2016.

Plaats: het Dorpshuis in Harmelen.

Aanvang: 20.00 uur

Concept.

1. Opening en vaststelling agenda;

De voorzitter (Ed Janson) opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom op dit eerste Dorpsoverleg in ons nieuwe dorpshuis. De zaal zit vol en wij hebben een leuke agenda.

De voorzitter verontschuldigt mevr. Yolan Koster. Zij is de nieuwe dorpswethouder. Zij is vanavond helaas verhinderd omdat zij onverwacht door de gemeenteraad is uitgenodigd.

2.Presentatie door Donald Lambert van de activiteiten in ons eigen dorpshuis.

De heer Lambert is de voorzitter van de Stichting beheer Dorpshuis Harmelen. Met zijn team is hij er in geslaagd om in korte tijd de oude school de Fonteijn om te toveren tot een volwaardig Dorpshuis. En dat met steun van vele vrijwilligers.

De Stichting is sinds 1 mei 2016 huurder van het gebouw. Het wordt stapsgewijs verbouwd en ingericht met uiteindelijk een bibliotheek; een techniek lokaal en vergaderruimten. De buitenkant wordt nog door de gemeente aangepakt. Rondom dubbele beglazing en de verwijdering van asbest. De buitenruimte zal veranderen in een belevingstuin met 7 elementen. Van fietsstalling tot snoepbos. Voor de zomer van 2017 zal dit gereed zijn.

Het Dorpshuis steunt op drie pijlers:

 • het Dorpshuis;
 • de Bibliotheek;
 • Welzijn Woerden

Welzijn Woerden zorgt voor de inhoudelijke programmering. De ruimten in het Dorpshuis kunnen worden gehuurd via c.mitrovitch@yahoo.com. De (sociale) horeca is in handen van Fairs i.c. de heer René.

De zaal complimenteert de heer Lambert met het resultaat. De voorzitter overhandigt hem onder applaus vanuit de zaal een fles bubbels ter markerering van dit resultaat.

3.Presentatie door Karen de Groot van Welzijn Woerden en Fair’s over de plannen voor Harmelen.

Stichting Welzijn Woerden is de partner in het sociaal domein in de gemeente Woerden. De Stichting versterkt het welbevinden van mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. Voor het dorpshuis in Harmelen wordt dit bereikt rondom drie thema’s:

 • smakelijke ontmoetingen;
 • mensen met een geheugenproblematiek;
 • bewegen; ontmoeten en creativiteit.

De sociale horeca is het podium voor mensen met een arbeidsachterstand.

Liesbeth van Beusekom is de verbindingspersoon voor Harmelen en Saskia is de welzijnsconsulent.

4. Presentatie door Guido Delver over de lancering van een Harmelens Digitaal Platform.

Guido Delver is de geestelijk vader van een nieuwe website voor Harmelen. Hij heeft een digitaal platform willen creëren voor Harmelaren; jong en oud. De site is www.urootz.nl Het idee voor Urootz is om via het internet juist die zaken zoals activiteiten en initiatieven te ondersteunen die bijdragen tot een sterkere lokale gemeenschap in Harmelen. Door de eigen gemeenschap, geïntegreerd, open en gastvrij. In samenwerking met de bewoners en de bedrijven, stichtingen, scholen en verenigingen die van betekenis zijn voor ons als gemeenschap.

We bieden een platform met hierop:

 • artikelen
 • berichten
 • cursussen
 • initiatieven
 • evenementen

In de toekomst willen we o.a. berichten en cursussen toevoegen

Zijn presentatie is als pdf bestand toegevoegd aan dit verslag.

5. Mededelingen:

Verslag van het reguliere overleg van 10 november met de gemeente i.c. de nieuwe dorpswethouder;
Dit verslag zal op de site worden geplaatst. Gesproken is over vele onderwerpen.

Aangehaald wordt o.a.

 • De opvang van statushouders. Gedacht wordt aan de opvang van 50 mensen per woonkern;
 • De gemeentevlag van Woerden zal eerst nu worden aangepast aan de fusie met Harmelen. De drie kenmerkende ruiten (van Harmelen) zullen gegroepeerd herkenbaar worden in de vlag.
 • Het verloop van de andere onderwerpen zal via onze site kunnen worden gevolgd.
 • Het inrijverbod van vrachtwagens door de Dorpsstraat is niet te handhaven.
 • Door de politie zal ook niet handhavend worden opgetreden tegen overtreding van de snelheid in het 30km-gebied.
 • Vanuit de zaal wordt gevraagd om in fysieke zin iets te doen aan de hoek Dorpsstraat/Kalverstaat. Op die hoek worden nu auto’s geparkeerd als gevolg waarvan de bus de bocht niet kan nemen.
 • Gaarne ook aandacht voor een busverbinding van Harmelen naar het Antonius ziekenhuis Leidsche Rijn .
 • Subsidieaanvraag 2017 en vaststelling activiteitenplan 2017.
  • Hiervan wordt kennisgenomen.
  • Vergaderschema 2017
   • Voor 2017 zijn de dorps overleggen op 21 februari; 20 juni en op 28 november.
   • Uitgifte tweede Dorpskrant;
    • De krant is wederom positief ontvangen. Tom Berkhof heeft als initiatiefnemer vele reacties mogen ontvangen.
    • Vacature penningmeester DorpsPlatform;
     • Wegens drukke werkzaamheden moet de huidige penningmeester Ellen van Drogenbroek haar inzet voor het DorpsPlatform staken. De voorzitter zegt haar hiervoor dank onder overhandiging van een fles prosecco.
     • Peter de Bruin meldt zich vanuit de zaal spontaan als kandidaat voor die post.
     • Informatie- en overlegavond hondenbeleid;
      • Kennisgenomen wordt van de informatieavond daaromtrent zoals deze is gehouden door de gemeente. Er zullen o.a. meer afvalbakken worden geplaatst. Eveneens zullen hondenpoepzakken worden verspreid. De gemeente zal handhavend optreden tegen hen die de hondenpoep niet opruimen. De opmerkingen van die avond zullen door de gemeente worden meegenomen in het vervolg-document.

PAUZE

6. Verslag Dorpsoverleg 17 mei 2016 ;

Het verslag wordt overeenkomstig het ontwerp vastgesteld met dien verstande dat op voorstel van de heer Brandenburg onder het kopje: Voortgang studie gemeente naar bouwlocaties binnen het dorp een mutatie wordt aangebracht. Deze mutatie wordt integraal toegevoegd aan het betreffende verslag. Hij roept op tot actie.

Vanuit de zaal wordt opgemerkt waarom de discussie over dit onderwerp zich afspeelt in zo’n vervelende sfeer. Potentiele bezoekers haken hierom af.

7. Ontmoetingsplekken jongeren. (Zuid en Noord.)

Monique Verheyen en Inger van Dijk verhalen over de totstandkoming van de JOP en de skatebaan in het talud van de Reijerscopse Overgang. Dit project is tezamen met de jongeren opgebouwd met steun van de RABO bank; het VSB fonds en de Gemeente. Binnenkort zijn er z.g. pizza-overleggen met de jongeren. Het is niet toevallig dat sindsdien de jeugdoverlast is afgenomen.

Het DorpsPlatform zet zich nu in voor een dergelijke voorziening in Noord. Door de gemeente wordt op dit moment een Speelplan opgesteld. Daarbinnen zullen wij de effectuering van een JOP in Noord moeten bewerkstelligen. De ontwikkelingen kunnen via de site worden vervolgd.

8. Dorpsschouw 27 augustus 2016

De 27 augustus hebben het DorpsPlatform en de gemeente een schouw gehouden. Daarin zijn o.a. de navolgende punten besproken:

Oranjepark: De zijkant van de glijbaan was al eerder besteld en komt binnenkort binnen en wordt dan geplaatst. Het groen wordt gesnoeid.
Dorpsstraat 143: Trillingen van de drempel worden gemonitord.
Herplant bomen Kerkplein;
Nieuwe school: De gemeente onderzoekt of er prullenbakken kunnen komen.
De kapotte zwart-witpaaltjes op Dorpsstraat thv nr.3 worden op de planning van het wijkteam gezet om te vervangen. De paaltjes moeten volgens de verkeersregels wel weer zwart/wit worden.
Het schoonmaken van de fietsoverkapping (bij de bushalte) stond al op de planning voor in oktober.
Het besluit voor het graspad aan de Raadhuislaan ter vervanging van het bestaande pad is opgeschort. Daar komt de gemeente nog op terug.

9. Ruimtelijke ontwikkelingen:

 • bedrijventerrein;

Uitbreiding bedrijventerrein de Putkop. Standpunt provincie tegenover opvatting gemeente. De gemeente geeft aan dat zij in gesprek zijn met de provincie over de behoefte aan ruimte voor extra bedrijventerrein. De Putkop is daarbij een mogelijke zoeklocatie

 • Verkeersvisie 2030.

Het DorpsPlatform is betrokken bij de opmaak van de Verkeersvisie 2030. De inbreng van het DPH en de voortgang is te volgen via de site.
De heer Brandenburg maakt als voorzitter van de Belangenvereniging TTG melding van de conclusie uit het haalbaarheidsonderzoek “Hof van Harmelen” dat deze straat (de Joncheerelaan) en die kruising (met de Dorpsstraat) nu al druk zijn en door de groei en alsdan het extra verkeer van de nieuwbouwwijk “Hof van Harmelen” nog drukker wordt. De onderzoeker heeft daarbij aangegeven dat hij geen mogelijkheden ziet om dit te verbeteren. Waarvan akte.

10. Voortgang/mededingen vanuit de werkgroepen.

Gelukkig hebben zich weer en aantal inwoners aangemeld om actief te worden voor het dorp en in het DorpsPlatform. De werkgroepen Leefbaarheid en Verkeer en Ruimte kunnen opnieuw worden bemand met gelukkig ook vrouwen.

In de afgelopen periode heeft de werkgroep Leefbaarheid zich ingezet voor

 • het hondenbeleid;
 • het park Avontuur Natuur;
 • de OV verbinding Harmelen- Ziekenhuis Leidsche Rijn;
 • het verwijderen van zwerfvuil;
 • de opschoondag van 2017 op 25 maart;
 • het laten verrichten van geluidsmetingen en luchtvervuiling;
 • de verlichting van de JOP.

11. Rondvraag en sluiting.

De heer Kwakkenbos vraagt zich af waarom het Dorpsoverleg meer en meer is verworden tot een gesprek met elkaar in plaats van met de gemeente. Bij de start van het Platform was hiervan sprake. Ook de heer Brandenburg vraagt aandacht voor de taakopvatting van het DorpsPlatform.

De voorzitter zegt toe deze oproep mee te nemen naar het AB tezamen met de andere geluiden vanuit de zaal.

De gemeente wordt opgeroepen om nog een extra opruimronde te houden van het dode hout in de bomen. Dit levert gevaar op.

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng en sluit de vergadering.

Harmelen, 12 december 2016,

Cees van Elteren

secretaris DPH