Notulen Dorpsoverleg 17 mei 2016

Plaats: het Wapen van Harmelen

Aanvang: 20.00 uur

1.Opening en mededelingen:

Aanwezig: voorzitter Ed Janson, AB leden Cees van Elteren, Ellen van Drogenbroek, Ineke Alsem, Ko Kleijn, Tom Berkhof, namens de gemeente Lennart Lindeman, Jan de Boer die de discussie leidt over de vestiging van vluchtelingen. Ed Janson is verheugd over de grote opkomst (rond de 80) en heet iedereen welkom. Vanuit praktische overwegingen wijzigt hij de volgorde van de agenda.

2.Ruimte voor spelen

Namens deze stichting deelt Monique Verheijen mee dat deze bezig is met drie projecten en stelt de groep jonge vrijwilligers samen met speeltuinbouwer Ger de Wilde plus team voor. De groep vrijwilligers heeft in drie dagen het Romeinse Schip ,,De Kreeft” afgebouwd. Ten tweede wordt het Skateplein ‘Deelen’ opgeknapt samen met de realisatie van een nieuwe Jongeren-, Ontmoetings- en Activiteitenplek (JOAP). Dit wordt een zeecontainer die de jongeren zelf opknappen samen met speeltuinbouwer Ger de Wilde. Naast de JOAP komt ook een trapveldje. De skatebaan wordt opgeknapt onder begeleiding van Van Vliet Buitenruimte B.V. uit Harmelen samen met de jongeren. Dit project wordt gefinancierd door de Rabobank, het VSB fonds en de gemeente Woerden. Project drie bestaat uit een kunstwerk voor de Brede School en één voor de St. Bavoschool. Om geld hiervoor in te zamelen geven de basisschoolleerlingen tijdens de Nationale Buitenspeeldag op woensdag 8 juni twee openluchtvoorstellingen. Het toneelstuk heet: Onder het Zand. ,,Als alle dingen klaar zijn en de jongeren hebben het naar hun zin, gaan er geen dingen meer kapot. Met het openluchttheater door de leerlingen van alle scholen, laten we Harmelen stralen”, aldus het slotwoord van Verheijen.

3.Meedoen initiatieven vluchtelingen

In opdracht van de gemeente Woerden zwengelt Jan de Boer het gesprek aan over initiatieven ter bevordering van de integratie van vluchtelingen en hun deelname aan de Harmelense samenleving.

 • In Harmelen worden alleen statushouders gehuisvest. Dit zijn vluchtelingen die de asielprocedure door het COA (Centraal Orgaan Asielzoekers) hebben doorlopen en in eerste instantie voor vijf jaar recht hebben op een verblijfsvergunning en huisvesting. Vluchtelingen die deze status nog niet hebben, worden ondergebracht in een Asielzoekerscentrum (AZC), dat alleen in Woerden komt.
 • Uitgaand van het huidige vluchtelingenaanbod is Woerden wettelijk verplicht om over 2015/2016 maximaal 400 statushouders op te nemen. Daarvan gaan er 250 naar Woerden. De overige kernen krijgen er ieder 50, dit is inclusief de gezinsherenigers.
 • Hoe de toekomst er uit gaat zien hangt o.a. af van hoe de deal met Turkije gaat verlopen.
 • De Boer polst of de aanwezigen al vestigingslocaties op het oog hebben, maar wil ook weten hoe de samenleving hier tegen aan kijkt. De gemeente wil een taskforce oprichten om dit te bespreken, met medewerking van burgers, verenigingen en kerken uit alle kernen. Uit de reacties in de zaal blijkt dat de gemeente Woerden eerst met ideeën komt om het daarna met zijn allen te bespreken.
 • Desondanks wordt vanuit de zaal voorgesteld om het oude gemeentehuis geschikt te maken voor de huisvesting van statushouders. In bestaande en of nieuwe woningen vier statushouders onder te brengen. Die kunnen na de gezinshereniging dan zo snel mogelijk doorstromen naar een eengezinswoning.
 • Woningtoewijzing aan vluchtelingen mag niet leiden tot verdringing op de woningmarkt van mensen die al op de wachtlijst staan. Daarom is nieuwbouw en het bevorderen van tijdelijke huisvesting, bijvoorbeeld door containerbouw een mogelijkheid. Bewezen is dat in de praktijk 70 à 80 procent van de statushouders na vijf jaar blijft. De bevolking kan suggesties over huisvestingslocaties, maar ook andere ideeën en vragen doorgeven aan het Dorpsplatform via de site: www.harmelen.nu

4.Wijkpreventie.

Wijkagent John van Kleinwee geeft tijdens zijn presentatie uitleg over de werking en voordelen van WhatsApp groepen. Hij juicht de toename hiervan toe, maar geeft ook uitleg over het gebruik van het alarmnummer 112 en het politienummer 0900-8844.

 • Op 112 kan melding worden gemaakt van verdachte situaties met een grote impact op eventuele slachtoffers. De zogenoemde HIC-feiten ,,High Impact Crimes.” Hieronder vallen: woninginbraken, straatroof, geweld op straat en in huis, vermogensdelicten zoals heling, maar ook vreemden die zich verdacht gedragen. Verder legt hij uit dat mensen zelf veel kunnen doen om misdaad te verminderen. Geen sleutels onder de mat of een bloempot. Aangeraden wordt om sensorlampen te gebruiken, tijdschakelaars, een lamp die de lichtkleuren van een tv nabootst. Kostbare spullen opbergen in een goede kluis, die stevig is vastgezet. Wanneer men de deur opent voor vreemden eerst de voet tegen de deur zetten of een deurketting gebruiken zodat iemand niet zomaar naar binnen kan. Verder moeten deuren altijd op slot, ook als je even boven bent. Bij afwezigheid goede afspraken maken met de buren over de post weghalen en de plantjes watergeven. En niet via sociale media melden dat je op vakantie bent.
 • Het politienummer 0900-8844 is bedoeld voor het doorgeven van minder dringende zaken, die ook belangrijk zijn voor de politie. Bijvoorbeeld voor het doen van een melding en aangifte. Ook kan men via dit nummer een afspraak maken om aangifte te doen op het bureau. Meer informatie is te vinden op: www.politie.nl Van Kleinwee benadrukt dat ieder slachtoffer van een misdrijf aangifte moet doen, zodat de politie meer inzicht krijgt en nog beter op kan treden.
 • Momenteel is er sprake van een afname van woninginbraken, dankzij de toename van het aantal WhatsApp groepen. Dit zijn groepen van maximaal 50 deelnemers met één beheerder, die elkaar via de smartphone verdachte situaties doorgeven. Zodra het nodig is, neemt de beheerder als enige van de groep contact met de politie op. Deze WhatsApp groepen zijn een burgerinitiatief en geen politieonderdeel. Ze vliegen als paddenstoelen uit de grond en hebben in het Woerdense Molenvliet er al toe geleid dat 70 procent van de aanhoudingen en heterdaadjes komt door meldingen van deze groepen. Harmelen telde vorig jaar nog twee WhatsApp groepen en nu zijn dat er vier. Ook hier daalt sinds dit jaar het aantal woninginbraken licht. Via de website: www.WABP.nl is informatie verkrijgbaar over de oprichting van en deelname aan zo’n gratis WhatsApp groep of het aanvragen van buurtstickers waarop staat dat er een WhatsApp groep actief is.

5.Mededelingen van voorzitter Ed Janson uit het overleg van 24 april met wijkwethouder Schreurs

 • In tegenstelling tot Woerden verandert er in Harmelen niets aan het afvalverwijderingssysteem.
 • Er zijn plannen om in Woerden en het buitengebied sneller internet aan te leggen. In Harmelen is dat niet nodig, omdat hier goede leidingen liggen.
 • Teuny van Wijngaarden maakt deel uit van de Werkgroep Onderhoud van de Begraafplaatsen en houdt zich voor Harmelen bezig met begraafplaats ’t Spijck aan de Dorpeldijk en de oude begraafplaats aan de Dorpsstraat.
 • Het fietspad langs de Vijverhof kan niet veranderd worden, omdat de Vijverhof weigert een strook grond af te staan. Hierdoor komen fietsers vanuit beide richtingen elkaar tegen.
 • Op wat kleinigheden na was de oplevering van de werkzaamheden aan de Dorpsstraat op 17 mei rond. Aan de invulling van de feestelijke opening op 2 juli wordt gewerkt.
 • Vanuit de zaal worden spontaan de eerste minpuntjes gemeld. Zo is er zorg om het weghalen van de verkeersborden bij de voormalig voorrangskruisingen. Is er nog steeds sprake van doorgaand vrachtverkeer dat illegaal gebruik maakt van de Dorpsstraat. De chicanes aan de oostzijde van de Dorpsstraat staan te dicht op elkaar en leveren voor automobilisten te weinig manoeuvreerruimte, waardoor ook voor fietsers gevaarlijke situaties ontstaan. Bij de Emté rijden auto’s regelmatig over het voetgangersgedeelte en niet over de rijbaan.
 • De gemeente verzoekt om dergelijke constateringen te melden via de gemeentesite: www.woerden.nl

6.Financieel verslag Dorpsplatform

Over het boekjaar 2015 bedraagt het batig saldo € 230,19. Dankzij de ruimere subsidie- mogelijkheden uit het verleden en de verkoop van het boek over de treinramp bedroeg de reservepost € 30.000,–. Daarvan is € 20.000,– overgemaakt naar Donald Lambert voor de exploitatie van het Dorpshuis. De grootste kostenposten zijn de uitgaven aan het Wapen van Harmelen en het beheer van de website. De inkoop is beperkt en af en toe komt er nog wat geld binnen van de boeken verkoop.

7.Dorpskrant

 • Deze wordt met applaus voor de makers ontvangen.
 • Omdat hij samen met de VAR is bezorgd, hebben inwoners met een Nee, Nee sticker op de brievenbus hem niet ontvangen. Zij kunnen de krant alsnog aanvragen via www.harmelen.nu Ook in de bibliotheek, supermarkten e.d. is de krant verkrijgbaar.
 • Er wordt voorgesteld de Dorpskrant drie maal per jaar, een week voor het Dorpsoverleg uit te brengen. Verder wordt verzocht om via bovengenoemde site ook kopij aan te leveren.

8. Punten naar aanleiding van de notulen van de vergadering van 16 februari 2016.

Henk Brandenburg, voorzitter van de Belangenvereniging Tuinderij (TTG) , geeft de volgende reactie op de voortgangsstudie van de gemeente naar bouwlocaties binnen Harmelen.

 • Hof van Harmelen, bij de Vijverhof, is geen bestaande bouwlocatie, maar is ‘groen’. Een mooie locatie voor seniorenwoningen. Eerder genoemde locaties, zoals De Horizon (Wilhelminalaan), Rabobanklocatie (Kloosterweg) en de Fontein (Schoollaan) zijn bestaande bouwlocaties. In totaal heeft Harmelen negen herbouwlocaties.
 • Van de zes locaties die de gemeente bestudeert is het voormalige zwembadterrein in handen van aannemer Kwakkenbos. De Fontein en het voormalige gemeentehuis zijn eigendom van de gemeente. TTG vindt dat beide locaties plus het zwembadterrein zeer geschikt zijn voor seniorenwoningen. Het is verspilling als op de gemeentehuislocatie zes, zeven of acht villa’s worden gebouwd. Meer woningen zijn mogelijk door net als bij de flat aan het Koningspark meer laags te bouwen.
 • Een groep van 16 echtparen wil graag gezamenlijk bouwen op het Fonteinterrein.

9. Stand van zaken realisatie Dorpshuis Harmelen.

 • Donald Lambert, voorzitter van de Stichting Beheer Dorpshuis, meldt dat de stichting vanaf nu officieel huurder is van het gehele voormalige Fontein gebouw aan de Schoollaan. Als eerste wordt de bibliotheek gerealiseerd. Daarna de sociale horeca en een technieklokaal.
 • Per 1 juli moet de bibliotheek van start, aangezien de huidige dan gesloopt wordt. Momenteel wordt hard gewerkt om dit te realiseren met de aanleg van een nieuwe vloer en renovatie van de toiletgroepen.
 • Realisatie van de sociale horecavoorziening door Movactor zal nog niet lukken voor 1 juli. Daarnaast wordt gewerkt aan de komst van een Technieklokaal waarvan de scholen gebruik gaan maken. Een van de doelen is het bevorderen van de beroepskeuze van de schoolkinderen.
 • Er hangt op termijn meer in de lucht, maar niet alles kan tegelijk.
 • Voor de eerste fase is de financiering rond, dankzij de gemeente en de Rabobank. Ook over de huuropbrengsten maakt de beheersstichting zich geen zorgen.
 • Verder zijn er vrijwilligers nodig voor het organiseren en leiden van activiteiten, maar ook is er vraag naar mensen met timmer- en schildervaardigheden. Zij kunnen zich melden bij Donald Lambert of via de site van het Dorpsplatform: www.harmelen.nu
 • Het Dorpshuis voert zoveel mogelijk uit in eigen beheer samen met maatschappelijke ondernemers. Zij kijken gezamenlijk vooruit hoe het Dorpshuis zo spoedig mogelijk operationeel kan worden. Hun namen worden vereeuwigd op een plaquette.
 • Over vier maanden hoopt het bestuur op meer initiatieven vanuit de bevolking, want voorlopig is daarvoor genoeg ruimte.
 • Alle wijken krijgen het verzoek om een activiteitenagenda op te stellen, die opgenomen wordt in de jaaragenda.

10. Participatie in opstelling Verkeersvisie.

 • Huib van Loo, die dit onderwerp zou toelichten, wordt in verband met andere verplichtingen waargenomen door Johan Wesseloo, voorzitter van Veilig Verkeer Nederland (VVN) afdeling Harmelen.
 • De gemeente is bezig met een toekomstig verkeersplan tot 2030 voor de gehele gemeente Woerden. Via loting zijn 120 adressen benaderd om deel te nemen aan gesprekken over de invulling. Hiervan deden 25 personen mee aan de vier bijeenkomsten, samen met de gemeente, VVN, Fietsersbond Land en Tuinbouw Organisatie (LTO) en de Ondernemersvereniging Woerden. De laatste bijeenkomst was gepland daags na het Dorpsoverleg.
 • Vier aspecten kwamen onder leiding van een ingehuurde verkeersdeskundige aan de orde.
 • Wonen en verkeer in de eigen omgeving. Zoals het omgaan met parkeren van campers of caravans op de stoep, en het ontsluiten van wijken.
 • Winkelen. Gebeurt dat straks vaker met de fiets, auto of het openbaarvervoer. Moet de stad afgesloten worden voor verkeer?
 • Werken. Hoe gaat men in de toekomst naar het werk?
 • Recreatie. Heeft dit straks een aanzuigende werking op mensen van buiten? Maar ook hoe ga je bijvoorbeeld om met het toelaten van landbouwwerktuigen.
 • Leidend zijn de prognoses van verkeerstoename. Woerden kent momenteel veel verkeersinfarcten met name bij verkeerspleinen. Moet dit leiden tot de aanleg van meer randwegen en of de verbreding van de Ir. Enschedeweg? Dit onderwerp werd daags na het Dorpsoverleg behandeld.
 • Zoals het er nu naar uitziet, wordt in de toekomst geen grote verkeerstoename verwacht. Wel wordt de A12 drukker. Als die vol is, wordt de druk op de randweg van Harmelen groter.

Reacties vanuit de zaal:

Een inwoner verbaast zich over de verkeersvisie 2030, omdat de BRAVO voor betere bereikbaarheid van de regio tot 2040 al eerder was vastgesteld door de gemeenteraad. Binnen de BRAVO zijn toen eisen gesteld, terwijl de Minister van Verkeer kort geleden besloot om de snelheid op de A12 te verhogen naar 130 km/uur. Daarom wordt gevraagd aan de gemeente om een nulmeting uit te voeren in Harmelen naar fijnstof en geluid. Hiervoor krijgt hij steun vanuit de zaal en de Werkgroep Leefbaarheid.

11. Dorpsschouw.

Eind augustus wordt in overleg met wethouders Schreurs een wijkschouw gehouden langs de Dorpsstraat Oost, Oranjepark, Nassaupark, Willem de Zwijgerlaan en Brede school met aandacht voor de trottoirs. Burgers worden verzocht knelpunten aan de gemeente door te geven, via: www.woerden.nl De schouwdatum wordt nog bekend gemaakt via de kranten en de gemeentesite.

12. Voortgang vanuit de Werkgroepen.

 • De werkgroep Verkeer en Ruimte draait momenteel op een laag pitje en is dringend op zoek naar nieuwe leden. Zij kunnen zich melden via: www.harmelen.nu
 • De Werkgroep Zorg en Welzijn is momenteel druk met de voorzieningen in het Dorpshuis en draait hierdoor verder ook op een laag pitje. Daarom is ook hier dringend behoefte aan versterking. Aanmeldingen zijn welkom op bovenstaande site.
 • De Werkgroep Leefbaarheid is momenteel erg druk met het hondenbeleid dat maar niet van de grond komt, omdat ook de gemeente niet goed weet wat ze hiermee aan moet. De Nationale Opschoondag op 19 maart was in Harmelen een groot succes. Er werden 53 volle vuilniszakken opgehaald en er zijn momenteel 47 vuilknijpers uitgeleend aan bewoners die hun eigen omgeving schoonhouden. Ook wil de werkgroep dat er een nulmeting wordt gedaan naar lawaai en fijnstof. Ook deze werkgroep kan versterking gebruiken.

13. Rondvraag.

 • Kritiek is er op het snoeien door FermWerk midden in het broedseizoen. Ook wordt snoeiwerk soms dubbel gedaan. Weggegooid geld.
 • Klagers hierover klagen over de slechte communicatie bij de klachtenlijn. Toezeggingen om hen terug te bellen, werden niet nagekomen.

14. Sluiting en vaststelling volgende vergadering.

De voorzitter sluit om 22.40 uur de vergadering en stelt de datum van de volgende vergadering vast op 22 november in het Dorpshuis aan de Schoollaan.

Harmelen 19 mei 2016

Joke Kleijn, eenmalige invaller voor Cees van Elteren, secretaris DPH