Verslag van de 5e Algemene Vergadering gehouden op 15 februari 2007 in Restaurant “’t Wapen van Harmelen”.

 

Aanwezig: de leden van het Algemeen Bestuur: E.Janson (voorzitter), R.Sneller (PR) T. van Wijngaarden (secretaris) , J.Kleijn (Leefbaarheid), G. van Woudenberg (Ruimte) A. van Dijk (Verkeer), S.Soeknandan (Zorg en Welzijn) werkgroepleden en ± 85 belangstellenden.

Afwezig: S. van Egmond (penningmeester)

1.Opening en vaststelling agenda:

de voorzitter opent de vergadering en heet ieder welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.Mededelingen:

 • de voorzitter vestigt de aandacht op de thema-avond over het “Groene Hart” die op 27 februari a.s. gehouden zal worden. Deze avond wordt georganiseerd door het Dorpsplatform in samenwerking met de Stichting “De Groene Buffer”. Het belangrijkste programmaonderdeel is een forumdiscussie waaraan alle fracties van de in de Staten vertegenwoordigde politieke partijen zullen deelnemen. Hieruit zal blijken wat het standpunt is van partijen met betrekking tot de visie van de N.V.Utrecht In deze visie wordt het grondgebied tussen Leidse Rijn en de stad Woerden aangewezen als zoeklocatie voor grootschalige woningbouw in de periode 2015-2030;
 • vanavond is onze wijkwethouder, Burgemeester Schmidt, niet aanwezig. Het vergaderschema voor de gemeenteraad is pas in december vastgesteld, waarna bleek dat de raadsvergadering samenviel met de al geplande datum van dit dorpsoverleg. In de toekomst zal de wijkwethouder en de ambtelijke ondersteuning niet meer automatisch aanwezig zijn maar afhangen van de agenda. Wel zal er voorafgaand aan het dorpsoverleg bespreking plaatsvinden van lopende zaken.
 • Ontmoetings- speelplek jongeren in Harmelen Noord: voor dit agendapunt zijn ± 25 personen aanwezig. De voorzitter licht dit punt toe en stelt voor dat alle partijen hun zegje kunnen doen. Ruud Sneller zal hiervan een verslag maken. Dit zal aan de gemeente worden gezonden. Aan de hand hiervan kan de gemeente een besluit nemen.
  • Toelichting gemeente beleid jongerenwerk: Wethouder V.d.Woude vertelt over het beleid van de gemeente. Het is de bedoeling dat het trapveldje langs de Noordergaard wordt opgeknapt en weer geschikt gemaakt voor jongeren van 13 – 18 jaar. Er is gekeken naar alternatieve locaties. Maar om diverse redenen zijn die niet voor dit doel geschikt of beschikbaar. Het onderhavige trapveldje is al bestemd voor de genoemde leeftijdsgroep.
  • De jongerenwerker vertelt over de geschiedenis. De jongeren kwamen samen bij de scholen aan de schoollaan. Dit gaf problemen en er ontstond behoefte aan een eigen plek. Er is een brief geschreven aan de gemeente met het verzoek het voetbalveldje voor hen geschikt te maken. Op dit moment is het niet de bedoeling dat het als JOP wordt ingericht.
  • Michel Gerritse (jongere) benadrukt ook dat het niet de bedoeling is dat er nu een Jop komt. De jongeren willen laten zien dat men zich aan de afspraken houdt. Hij is van mening dat het veldje voldoende afstand heeft tot de bebouwing en de overlast minimaal zal zijn.
  • De Wijkagent stelt dat afspraken kunnen worden verwerkt in de APV. De politie kan dan op een bepaald moment optreden ook als is er op dat moment geen sprake van overlast.
  • Omwonenden zijn ongerust en zijn bang dat handhaving moeilijk zal zijn. O.a. wordt de suggestie gedaan om te bezien of het mogelijk is dat er een JOP wordt gerealiseerd in de spuitzone bij Spruit en Bosch. Na discussie en toezeggingen van gemeente en politie constateert de voorzitter dat er draagvlak lijkt te zijn voor het gepresenteerde plan.

Het complete verslag van dit agendapunt is als bijlage bij deze notulen gevoegd.

3.Presentatie Politie over de actuele stand van zaken m.b.t. de criminaliteit in Harmelen:

de presentatie die vorig jaar mei is verzorgd door de politie is als teleurstellend ervaren. In verband hiermede wordt opnieuw, maar nu met behulp van sheets, inzichtelijk gemaakt hoe de stand van zaken is m.b.t. de criminaliteit en vandalisme in Harmelen en de acties die ondernomen worden om dit verder terug te dringen. Een afzonderlijk verslag van dit agendapunt is als bijlage toegevoegd. .

Verslag van de vergadering van 17 oktober 2007:

 • in het gesprek met Burgemeester Schmidt is de situatie m.b.t. H2O aan de orde gesteld. Er zal worden nagegaan wat de afspraken zijn die gemaakt zijn met Optiesport.
 • onderhoud van het monumentale graf van Adriaan de Joncheere op de Algemene Begraafplaats aan de Leidsestraatweg heeft de aandacht van de gemeente.

4.Toelichting op de activiteiten van de Werkgroepen:

Leefbaarheid:
 • er is verschil van mening met de gemeente over het kappen van bomen langs de Breudijk. Nader overleg volgt.
 • met betrekking tot weg 6c van de BRAVO heeft de werkgroep een eigen standpunt ingenomen t.o.v. van het Dorpsplatform. Men vindt de aanleg van weg 6C ongewenst en een aantasting van de polder Haanwijk. Men pleit voor doortrekking van weg 6a richting woerden;
 • in de strijd tegen het zwerfvuil is aan de gemeente aandacht gevraagd voor de situatie bij de Golff t.w. het plaatsen van een kliko en ondergrondse glascontainers. Ook het onderwerp hondenpoep is aangekaart.
 • Ko Kleijn en Teuny van Wijngaarden hebben een bijeenkomst bijgewoond van de GGW (actiegroep tegen geluidsoverlast).De aanleg van een geluidswal langs de A12 is een belangrijk item. De plannen voor een helihaven, die van de baan leken zijn toch weer in beeld. Als locatie wordt genoemd de oksel van de A2/A12..
Ruimte:

Aad van Dijk (voorzitter werkgroep Verkeer) heeft een vergadering van de commissie ruimte bijgewoond. De werkgroepen Verkeer en Ruimte hebben veel raakvlakken. en zullen worden samengevoegd. Ruud Sneller zal via een persbericht leden trachten te werven voor de werkgroepen.

Verkeer: er zijn een aantal zaken onder de aandacht van de gemeente gebracht w.o. het ontbreken van trottoirs op verschillende locaties. In de begroting, die eind maart wordt vastgesteld, zal worden gezocht naar financiele ruimte voor deze projecten. Aandachtspunten zijn verder: de situatie bij de bushalte GAZA waar fietsers dikwijls klem gereden worden. en het fietspad in de Breudijk dat ophoudt bij de Energieweg

De werkgroep zal blijven aandringen om bij de aanleg weg 6b van de BRAVO nabij de Hofbrug een rotonde te realiseren. Dit is een absolute must voor de fietsers (schoolgaande jeugd) Volgens de werkgroep is er op die plaats de benodigde ruimte aanwezig.

De Harmelerwaard dient definitief ontsloten te worden door de aanleg van een brug over de Leidse Rijn tegenover BRAVO-weg 8..

Zorg en Welzijn:

Pieter Battem deelt mee dat in een “Rondetafelbijeenkomst” bij de gemeente evaluatie heeft plaatsgevonden van het wijkgericht werken Dit naar aanleiding van een evaluatierapport van Laaglandadvies. Hij en Teuny van Wijngaarden hebben deze bijeenkomst bijgewoond. Er was felle kritiek op dit rapport en na de discussie is besloten dat alle dorps- en wijkplatforms dit rapport zullen bespreken en binnen 2 maanden van commentaar zullen voorzien.

De klankbordgroep van de WMO is opgeheven Er is nu een WMO-raad die de gemeente adviseert. Het is de bedoeling dat het beleidsplan voor de vakantie klaar is.

In de werkgroep is ook aandacht besteed aan het streekvervoer. Met name aan de route van de bussen maar ook de regiotaxi voldoet niet aan de gestelde voorwaarden.

Voor de speerpunten wonen, welzijn en zorg is er een projectgroep waaraan diverse instellingen deelnemen. Dit gebeurt onder leiding van de heer R. Noordam (coördinator woon-zorgzone) In de 2e helft van april wordt opnieuw een informatieavond georganiseerd.

5.Stand van zaken Beschermd Dorpsgezicht:

de gemeenteraad heeft nagenoeg unaniem ingestemd met de aanvraag voor het beschermd dorpsgezicht. Deze aanvraag is nog voor de jaarwisseling bij de RACM ontvangen en is in behandeling.
Rondvraag en datum volgende vergadering:

 • de vraag of ook instellingen vertegenwoordigd zijn in het dorpsplatform wordt beantwoord met de mededeling dat bij de oprichting instellingen en de ondernemers zijn uitgenodigd om deel te nemen aan het platform. Hieraan is geen gehoor gegeven. In voorkomende gevallen is er overleg Wel zijn de politie en Groenrandwonen in principe aanwezig bij het Dorpsoverleg..
 • Toon Bartels zal namens het Dorpsplatform de informatiebijeenkomst bijwonen die door de gemeente wordt georganiseerd over een aan te leggen gebied van avontuurlijke natuur aan de zuid-oost kant van Harmelen.
 • Mieke Schilder pleit ervoor dat het Dorpsplatform stappen onderneemt om het dorp met bloembakken een fleuriger aanzien te geven.
 • de Werkgroep Verkeer heeft zorgen geuit over het feit dat er in het Dorpsplatform een verschuiving plaats vindt van adviesorgaan naar een politiek getinte actiegroep en noemt als voorbeeld de handtekeningenactie tegen de grootschalige woningbouw.. Ed Janson heeft begrip voor deze zorg maar stelt dat het rapport van de N.V.Utrecht in de vergaderingen van het Dorpsoverleg aan de orde is geweest en er unaniem ongerustheid was over het feit dat Harmelens grondgebied was aangewezen als zoekgebied voor grootschalige woningbouw. Ook de gemeenteraad heeft zich unaniem tegen deze plannen gekeerd. Het was geen actie vanuit een politieke richting en ook niet gericht tegen gemeentelijke plannen

de volgende vergadering zal worden gehouden op 24 mei 2007..

 

Harmelen, mei 2007

 

Teuny van Wijngaarden – secretaresse.