Verslag AB vergadering Dorpsplatform d.d. 25 oktober 2018, Aanvang: 19.30 uur, Locatie: Dorpshuis.

Aanwezig: Jose van Engelen, voorzitter; Cees van Elteren, secretaris; Marc Verheyen, bestuurslid; Ineke Alsem, bestuurslid; Ko Klein, bestuurslid; Jan Willem Gombert, bestuurslid.
Afwezig: Paul Kwakkenbos, bestuurslid; Gerard Croiset (met kennisgeving) penningmeester.

1. Opening en vaststelling agenda; De voorzitter opent de vergadering onder vaststelling van de gewijzigde agenda.
Paul Kwakkenbos reageert niet op oproepen van Jose.

2. Verslag/conclusies AB vergadering 09 oktober; Het verslag wordt conform het ontwerp vastgesteld.
Cees informeert bij de provincie in hoeverre binnen de provinciale organisatie verbindingsfunctionarissen aanwezig zijn;
Marion geeft aan dat het de voorkeur heeft om in geval van concrete onderwerpen de gemeente rechtstreeks te benaderen i.p.v. de contactambtenaar.

3. Mededelingen/korte overlegpunten/ter info; 
• Voorlichtingsavond duurzaamheid; De opkomst was teleurstellend. Rond de 30 inwoners. Inhoudelijk was de avond geslaagd. Over vele onderwerpen werd hanteerbare informatie verstrekt. In het voorjaar 2019 is een nieuwe avond, dan in Molenvliet.
• Invoering Buurt app; Het AB is van een dergelijk app geen voorstander. Hetzelfde initiatief lag ten grondslag aan de site Urootz. Dit was geen succes. Ondanks dat de site er prima uitzag heeft het het doel niet kunnen bereiken. Eventuele gelden van de gemeente ter ondersteuning van een dergelijke app kunnen beter worden ingezet voor de professionalisering van het dorpshuis.
• Afspraak de Groene Buffer; De uitnodiging van het DPH aan het bestuur van de Groene Buffer is de deur uit. Het wachten is op de acceptatie daarvan.
• Geluidsinstallatie Dorpshuis; De suggestie wordt geopperd om de offertes af te wachten.
• Uitnodiging bezoek Steinhagen; Jose zal ons vertegenwoordigen
• Bestuursleden gezocht; Met instemming wordt kennisgenomen wordt van de draft zoals door Jan Willem opgesteld. Jose zal op basis daarvan een persbericht opstellen. Dit bericht zal door haar worden geplaatst op onze site en op FB. Daarnaast zal het worden aangeboden aan de Dorpskrant en de diverse lokale media. Maar bovenal wordt afgesproken om binnen het eigen netwerk geschikte kandidaten te benaderen.

4. Vaststelling Dorpsagenda; Afgesproken wordt dat Jose de onderwerpen op hoofdlijnen zal groeperen binnen het format zoals eerder opgesteld. Elk onderwerp zal worden onderverdeeld in drie fasen:
• Voorbereiding;
• Besluitvorming
• Uitvoering.
Het aldus ontstane ontwerp wordt op 8 november a.s. ter bespreking voorgelegd aan de gemeente ten einde overstemming te verkrijgen over de daarin opgenomen onderwerpen; de prioritering en het tijdpad wellicht ook het beschikbare budget. Het resultaat van dat overleg wordt teruggekoppeld aan het AB waarna de actie kan worden vastgesteld.

5. Agenda overleg gemeente donderdag 8 november 2018; 
• Bijstelling MOP;
• Plaatsing LED bord;
• Dorpsagenda/programma 2019-2020.
• Begroting DPH 2019.

6. Voorbereiding Dorpsoverleg 27 november 2019; Uiteraard zal de Dorpsagenda aan de orde komen; dit keer met name het resultaat van het overleg met de gemeente.

7. Volgende AB vergadering 14 november 2018 om 19.30 uur in het Dorpshuis. Jan Willem is op dat moment verhinderd.

8. Rondvraag.
• De secretaris zal een vergaderschema opstellen voor 2019 op basis van een viertal Dorpsoverleggen. De opzet kan verschillen in uitvoering.
• Op 20 november bezoekt het college van B&W Harmelen. Jan Willem en Ineke participeren in de voorbereiding daarvan.
• Jan Willem doet verslag van de workshop “publieke waarden”
• Uitgekeken wordt naar het resultaat van het onderzoek van de Erasmus Universiteit;
• Jan Willem neemt deel aan het vervolgoverleg zoals geëntameerd door de gemeente over de watergang tussen Harmelen Noord en het nieuwe ontwikkelingsgebied aan de Ambachtsheerelaan.
• Marc doet verslag van de afrondende besprekingen met het Dorpshuis over de (meerjaren-)begroting/exploitaite van dat Dorpshuis.
• Ineke maakt melding van haar acties in het kader van de Welzijnsagenda.

Sluiting door de voorzitter.
Harmelen, 25 oktober 2018, Cees van Elteren.