Welkom op de website van Harmelen

 -- het E-mail adres van het Dorpsplatform is: dorpsplatformharmelen@ziggo.nl--

 

I-pgb voor zorg of ondersteuning

Hulp en ondersteuning via één loket en één budget

 Maakt u gebruik van (meerdere vormen) van hulp en ondersteuning? Verken dan de voordelen en mogelijkheden van het integraal persoonsgebonden budget (i-pgb). Het I-pgb is één budget waarmee u de ondersteuning in kunt kopen die u nodig hebt.

U bepaalt zelf welke ondersteuning u waar nodig hebt; thuis, op school, op het werk, voor uw vervoer, enzovoort. En u bepaalt zelf wanneer en van wie u de ondersteuning wilt ontvangen. Ook regelingen/voorzieningen waarvoor nu een pgb nog niet mogelijk is, worden ondergebracht in het i-pgb.

Deelnemers voor proefperiode gezocht

De gemeente Woerden start per januari 2016 met een proefperiode i-pgb. De proef periode loopt van januari 2016 tot januari 2017. Het traject wordt gemonitord en geëvalueerd door een onafhankelijk bureau. Na deze periode wordt besloten of het project wordt verlengt.

Aanmelden of meer informatie?

Kijk voor meer informatie, de voordelen van een i-pgb en voorwaarden voor deelname op www.integraalpgb.nl Wilt u deelnemen aan de proefperiode neem dan contact op met Ceylan Yildiz via tel. 0348-428687 of per email yildiz.c@woerden.nl. U ontvangt vervolgens een informatiepakket en een uitnodiging voor de eerst volgende informatiebijeenkomst.

 

 

 Het Dorpsplatform  Harmelen heeft op 14 juni j.l. aan de Raadsfracties van Woerden  dringend gevraagd aandacht te besteden aan de mogelijkheid van woningbouw voor starters en voor ouderen. Naar de mening van het DPH is de lokatie Haanwijk hiervoor niet geschikt omdat deze te ver van het dorpscentrum ligt. Wel zijn de inbrei-locaties in het centrum van Harmelen hiervoor ideaal. Aan de raadsleden wordt gevraagd of het juist is dat de gemeente geen invloed heeft op de invulling van deze inbrei-locaties en of het juist is dat de gemeente zelf kavels wil gaan verkopen voor eengezinswoningen op de plaats van het voormalig raadhuis. ( zie ook de Deelvisie Harmelen, waar hieronder de toegang wordt aangegeven).

 Wordt er op Haanwijk gebouwd?

Op 18 mei was er  een voorlichtingsavond over de mogelijkheden van woningbouw op Haanwijk (Hollandse kade) in het Wapen van Harmelen. Zie ook hier onder op de deelvisie Harmelen uit de Woonvisie Woerden.  

De woonvisie Woerden en deelvisie Harmelen is uit. Klik op nieuws in de kolom hiernaast en open woonvisie.  

Focus op drinkende pubers

Dit was de titel van het artikel in AD van 17 maart jl, het interview van Harry van Opstal met dorpsplatformbestuurder Theo de Jongh en Inger  van Dijk, jongerenwerker.

Op donderdag 19 maart organiseerde het Dorpsplatform Harmelen i.s.m. Jeugd-Punt, CJG Harmelen (maatschappelijk werk en GGD) en een aantal ouders een voorlichtingsavond voor ouders en andere belangstellenden.  De avond werd interactief geleid worden door Victas uit Utrecht. Zij hebben veel ervaring met het behandelen van jongeren met verslavingsproblematiek en het organiseren van preventieve activiteiten rond het thema alcohol, drugs en opvoeding.

De centrale vraag van de avond is: Wat gebruiken onze jongeren en hoe gaat u daar als ouder mee om? Iedere puber kan vroeg of laat in aanraking komen met drank en/of drugs. De leefomgeving van een kind heeft een grote uitwerking op zijn/haar mogelijke alcohol- of drugsgebruik. Uit onderzoek blijkt dat, naast vrienden, ook ouders invloed hebben op het alcohol- en drugsgebruik van hun kind.

De initiatiefnemers van deze avond willen, door tijdige aandacht hieraan te geven, zoveel mogelijk de problemen en overlast bij jongeren voorkomen.

Het werd een geanimeerde bijeenkomst, waarbij vooral aandacht was voor de opvoedingssituatie. Hoe besteed je hier aandacht aan in de opvoeding? Dat is niet altijd makkelijk. De aanwezigen (ouders, hulpverleners en andere betrokkenen) zijn zelf ook ouders of grootouders. Handvatten voor hoe hiermee om te gaan waren zeer welkom!  

                   

 

Donderdag 26 februari 2015  is overleden ons gewaardeerde bestuurslid en voorzitter van de werkgroep Verkeer en Ruimte

                                            Gerrit van Woudenberg.

 

Wij hebben  Gerrit van Woudenberg  in al die jaren leren kennen als een betrokken inwoner van Harmelen.  Binnen het bestuur van het Dorps Platform Harmelen was hij gedreven en ideeënrijk. Zijn interesse ging met name uit naar het openbaar gebied en het verkeer. Als wethouder van de voormalige gemeente Harmelen heeft hij jaren gestreden voor de realisering  van een randweg rond ons dorp. Gelukkig heeft hij de ingebruikname van die weg  nog meegemaakt. De heer van Woudenberg was niet alleen deskundig; hij had ook een feilloos geheugen. Menige oplossing lag daaraan ten grondslag. Harmelen verliest in hem een gerespecteerd burger en vooral een fijn mens. Wij gaan hem missen.

namens het DorpsPlatform Harmelen.

Ed Janson, voorzitter.

Cees van Elteren, secretaris.

 Laatste deel randweg open

Het laatste deel van de randweg ( wegvak 8, dat loopt van bezinestation Hellevliet naar de Utrechtsestraatweg) is opgesteld. Dit wegvak is ingericht op een maximum snelheid van 80 KM/u, maar B & W hebben besloten de snelheid te beperken tot 60KM/u om ook het landbouwverkeer de gelegenheid te geven buiten Harmelen om te rijden. 

 

Herinrichting van de Dorpsstraat

Na de 3e voorlichtingsavond  over de herinrichting van de Dorpsstraat zijn de definitieve plannen gepresenteerd. In de nazomer van 2015 zal het werk in 3 fases worden uitgevoerd. 1e fase Hofbrug- Oudeland, 2e fase Oudeland- Kerkplein en 3e fase Kerkplein- Molenbrug. De 1e fase zal weinig meer inhouden dat het herstraten van de trottoirs. U kunt de werkzaamheden volgen op www.dorpsstraatharmelen.nl


Scholenbouw Harmelen van start

  De bouw van de brede school is gestart en de werkzaamheden zijn in volle gang. Opvallend is de ambitie op het gebied van duurzaamheid: het schoolgebouw zal voldoen aan de eisen van het toekomstige Bouwbesluit 2015. Het complex is het eerste gemeentelijke gebouw dat wordt opgeleverd zonder gasaansluiting.

  Naar verwachting kan het scholencluster begin december 2015 worden opgeleverd. De scholen kunnen dan in de kerstvakantie 2015 verhuizen, zodat in januari 2016 de lessen in het nieuwe gebouw van start kunnen.

 Ontwerp

 Het ontwerp van het gebouw  is tot stand gekomen in nauw overleg met de gebruikers. Dit zijn de basisscholen De Horizon, De Notenbalk en De Fontein en kinderopvangorganisatie KMN Kind & Co. Zij hebben elk hun eigen ruimten, terwijl het middengebied gemeenschappelijk gebruikt kan worden. Met behoud van ieders identiteit wordt op deze manier het gebouw optimaal gebruikt. 

 

28 maart opschoondag een groot succes

 

Op 28 maart konden de inwoners van Harmelen  weer deelnemen aan de  opschoondag in Harmelen, die wederom werd georganiseerd door de Werkgroep Leefbaarheid van het Dorpsplatform Harmelen.  Vorig jaar werden er 43 zakken met zwerfvuil verzameld. Dit jaar haalden de 29 deelnemers ( waaronder veel kinderen) 42 zakken vuil op!

 
 

Vuurwerk centraal regelen??

Binnen Harmelen gaan stemmen op om in oudejaars nacht op een of enkele plekken centraal vuurwerk af te steken. Dit kan dan gecontroleerd gebeuren waardoor, zo hoopt men, de overlast in de straten en wijken wordt verminderd. Wat vindt u van dit idee? Geef uw mening via ons contactadres. Alle reacties zijn welkom en zullen worden meegewogen.

Burgemeester Molekenboer opende het speelterrein in het Nassaupark

 

De rondweg ging van start !!

Op dinsdag 14 mei gaf wethouder Cor van Tuijl, samen met gedeputeerde, het startsein voor de aanleg van de randwegen 6a en 6b.  De opdracht voor de aanleg van de zuidelijke randweg rond Harmelen is gegund aan de BAM, de aannemer die economisch de meest voordelige inschrijving deed.

De zuidwestelijke randweg staat ook bekend onder de naam BRAVO 6a/6b*.

Planning is dat de weg in december 2014 klaar is voor gebruik.

 De nieuwe randweg verbindt de provinciale weg N198 direct met de A12. Doorgaand verkeer rijdt dan om de korpskern van Harmelen heen. Behalve de dorpskern ontsluit deze randweg ook het bedrijventerrein ‘De Putkop’.

 Design en construct

De aannemer gaat werken volgens het ‘design en construct’ model. Hierbij heeft de aannemer veel vrijheid om het werk uit te voeren en te plannen, uiteraard binnen vooraf gestelde kaders. Het onderhoud van de weg voor de komende 15 jaar ligt ook in handen van de BAM. Op die manier verwachten provincie en gemeente dat er extra aandacht zal zijn voor de kwaliteit van de fundering en de verharding.

Een belangrijk uitgangspunt bij de aanleg van de weg is een duurzame uitvoering. Reden dat er zogeheten ‘lage energie asfalt wordt toegepast’. Dat is asfalt dat bij lagere temperaturen kan worden aangebracht waardoor er minder CO2 wordt uitgestoten. Daarnaast zal er veel aandacht zijn voor de beplanting langs de weg.

 Planning

Vanaf de 2e week van juli 2012 gaat de BAM een aantal grondboringen doen om een nog beter zicht te krijgen in de opbouw van de ondergrond. Dit is belangrijk om te bepalen hoeveel voorbelasting de grond nodig heeft om stevig genoeg te zijn voor het bouwen van de weg.

Daarnaast gaat de aannemer het bestaande ontwerp uitwerken tot een uitvoeringsontwerp, waarin diverse bouwwerken in en om de weg nader worden gedetailleerd. Verwachting is dat het uitvoeringsontwerp eind 2012 gereed is.

Vanaf januari 2013 is begonnen het werk ook buiten zichtbaar te maken. Er worden nieuwe sloten gegraven en onderdoorgangen voor het water gemaakt.

In het voorjaar van 2013 begint de aannemer stapsgewijs met het aanvoeren van zand dat op diverse plaatsen gestort wordt om de grond te laten inklinken zodat deze niet gaat verzakken als de weg er ligt.

De daadwerkelijke aanleg van de weg is voorzien tussen april en december 2014.

Geslaagde opschoondag in Harmelen

Zaterdag 9 maart waren ruim 50 inwoners van Harmelen op de been om het dorp van zwerfvuil te ontdoen. De regen mocht voor de harde werkers geen bezwwar zijn om niet alleen de dorpskern en de buitenwijken, maar ook langs de Breudijk en bij de Sportlaan bij elkaar 46 zakken met ongewenst vuil te vullen. Om 12 uur kwam wethouder Cor van Tuijl naar Het Wapen van Harmelen om de daar aanwezige "opschoners" op taart te tracteren. Het Dorpsplatform Harmelen bood daar bij een consumptie aan. Voor Ko Kleijn, voorzitter van de Werkgroep Leefbaarheid en organisator van deze dag, was de grote deelname aan deze actie een blijk van waardering voor zijn inzet.

Energiecafé groot succes

 Het initiatie van wethouder Bob Duyndam om bedrijven en belangstellenden in een energiecafé bij elkaar te brengen, is met voortvarendheid door de werkgroep Leefbaarheid van het Dorpsplatform Harmelen opgepakt. Maandagavond 14 januari waren meer dan 70 belangstellenden naar het Wapen van Harmelen gekomen om, na een welkom van Dorpsplatform voorzitter Ed Janson, wethouder Bob Duyndam het hoe en waarom van zijn initiatief te horen uitleggen. Kees van de Werken ( fa Profinrg) hield daarna een duidelijke uiteenzetting over zonnepanelen, hun werking en de toepassing, waarna de Harmelense ondernemer Carl Siegert de aanwezigen liet delen in zijn  ervaringen met het gebruik van zonnecollectoren. Na de pauze werden de Harmelense bedrijven Profinrg, Kees van Schaik en Roest aan de beurt op praktische informatie te geven over de installatie van deze panelen.

Gemeente werkt aan onderhoud en/of vernieuwing van de groenvoorziening

Dit jaar gaat de gemeente in alle wijken en kernen de groenvoorziening, speelplaatsen en bruggen na lopen, eventueel vernieuwen of opnieuw inrichten. Voor wie wil weten wat er in zijn of haar omgeving in de buitenruimten gaat gebeuren, geven wij hier de link naar de hele lijst van 56 projecten. Klik op de link en u weet alles  Woerden groenvoorziening

De Driesprong wordt vernieuwd

Woensdag 30 november 2011 is om vier uur in de middag het startsein gegeven voor de sloop van de woningen van de Driesprong aan de kant van de Uitweg. Wethouder Titia Cnossen bediende met vaardige hand de sloopmachine, aangemoedigd door Sinterklaas en zijn zwartepieten-combo.

3sprong
Hier zullen nieuwe huurappartementen worden gebouwd voor senioren. De oplevering hiervan wordt verwacht in oktober. In de tweede fase zullen aan de Kerkweg 15 koopappartementen worden gebouwd voor  de verkoop, met op de beganegrond ruimte voor de huisartsenpraktijk. De oplevering wordt in het 3e kwartaal van 2013 verwacht. De bouw wordt uitgevoerd in opdracht van woningstichting GroenWest.

Het boek

De treinramp bij Harmelen 8 januari 1962  nog steeds verkrijgbaar

Dinsdag 11 oktober 2011 is het eerste exemplaar van het boek De treinramp bij Harmelen  aangeboden aan  burgemeester Hans Schmidt. Het boek, geschreven door de voorzitter van het Dorpsplatform, is geilustreerd met vaak niet eerder vertoonde foto's van de KLPD. Het boek is nog altijd in Harmelen verkrijgbaar bij servicestation Eskes en bij de boekhandel Primera. In Woerden is het boek verkrijgbaar bij de Bruna in de Voorstraat en bij boekhandel Karssen. Verder kan het boek bij iedere goede boekwinkel worden besteld.  De winkel prijs is € 15,- en de omvang is 96 pagina's. Het ISBN-nummer is 9789491229046.

 ===============================================================================================

 

 

 

 Print vriendelijke pagina
Kort nieuws

Dorpsplatform Harmelen: actief en betrokken

26 april 2012

Het Dorpsplatform Harmelen bestaat uit een groep enthousiaste mensen die zich inzet voor het wel en wee van hun dorp Harmelen; ook uw dorp!

Het doel van het platform, opgericht in 2005, is gezamenlijk te werken aan het in standhouden en verbeteren van een goed woon-en leefklimaat. Maar wij kunnen dit niet alleen!

Het Dorpsplatform werkt samen met de gemeente Woerden en geeft gevraagd en ongevraagd advies over alles wat betrekking heeft op het leefklimaat in Harmelen. De gemeente van haar kant, verplicht zich om, bij het maken van nieuwe plannen, het Dorpsplatform om advies te vragen.

Het Dorpsplatform is er voor en door de inwoners van Harmelen. Om het leefklimaat van Harmelen optimaal te houden hebben wij uw inbreng wel nodig! Heeft u ideeën of plannen die onze leefbaarheid kunnen vergroten, of zou u actief willen worden binnen het Dorpsplatform, laat het ons weten.

Op onze website kunt u meer over ons lezen.:www.harmelen.nu . Onder de knop "contact" kunt u uw suggesties, vragen en opmerkingen aan ons doorgeven.

 

 

 


Lees verder

Deze website is gerealiseerd door Impressed webdesign en werkt met Slimbeheer 5