Welkom op de website van Harmelen 

 Herinrichting van de Dorpsstraat

Na de 3e voorlichtingsavond  over de herinrichting van de Dorpsstraat zijn de definitieve plannen gepresenteerd. In 2015 zal het werk in 3 fases worden uitgevoerd. 1e fase Hofbrug- Oudeland, 2e fase Oudeland- Kerkplein en 3e fase Kerkplein- Molenbrug. De 1e fase zal weinig meer inhouden dat het herstraten van de trottoirs.

Scholenbouw Harmelen van start

  De bouw van de brede school is gestart en de werkzaamheden zijn in volle gang. Opvallend is de ambitie op het gebied van duurzaamheid: het schoolgebouw zal voldoen aan de eisen van het toekomstige Bouwbesluit 2015. Het complex is het eerste gemeentelijke gebouw dat wordt opgeleverd zonder gasaansluiting.

  Naar verwachting kan het scholencluster begin december 2015 worden opgeleverd. De scholen kunnen dan in de kerstvakantie 2015 verhuizen, zodat in januari 2016 de lessen in het nieuwe gebouw van start kunnen.

 Ontwerp

 Het ontwerp van het gebouw  is tot stand gekomen in nauw overleg met de gebruikers. Dit zijn de basisscholen De Horizon, De Notenbalk en De Fontein en kinderopvangorganisatie KMN Kind & Co. Zij hebben elk hun eigen ruimten, terwijl het middengebied gemeenschappelijk gebruikt kan worden. Met behoud van ieders identiteit wordt op deze manier het gebouw optimaal gebruikt. Aan het ontwerp van de buitenruimte wordt nog gewerkt. kunnen uitvoeren is het nodig om de gehele Dorpeldijk 4 á 5 Eden (met eventuele doorloop in de nacht) af te sluiten voor doorgaand vr ng voor 

 29 maart landelijke opschoondag

Ook u kunt weer deelnemen aan de  opschoondag in Harmelen, die wederom wordt georganiseerd door de Werkgroep Leefbaarheid van het Dorpsplatform Harmelen.  Vorig jaar werden er 43 zakken met zwerfvuil verzameld.

Vuurwerk centraal regelen??

Binnen Harmelen gaan stemmen op om in oudejaars nacht op een of enkele plekken centraal vuurwerk af te steken. Dit kan dan gecontroleerd gebeuren waardoor, zo hoopt men, de overlast in de straten en wijken wordt verminderd. Wat vindt u van dit idee? Geef uw mening via ons contactadres. Alle reacties zijn welkom en zullen worden meegewogen.

 

Harmelen leukste dorp van de provincie Utrecht !!!

De inwoners van Harmelen wisten het natuurlijk allang, maar nu is officieel Harmelen uitgeroepen tot het leukste dorp van Utrecht. Radio 3FM nam het initiatief en 6.000 mensen brachten hun stem uit op Harmelen.

Radiomaker Lex Uiting (Dj Lex) bracht vrijdag 27 september het nieuws.Harmelen liet hiermee ondermeer Soest en Kamerik achter zich. Voor de video-reportage kijkt u op www.woerdentv.nl .

Dorpsschouw Harmelen-noord op 4 juli j.l.

Na de succesvolle Dorpsschouw in Harmelen-zuid op 18 mei j.l. wilde onze wijkwethouder, burgemeester Victor Molkenboer, ook graag Harmelen-noord bezoeken. Op donderdag 4 juli werd met koffie gestart bij het gastvrije autobedrijf Ouwerkerk aan de Breudijk, waar voor de burgemeester ook een leenfiets klaar stond. Vandaar werd het monument betreffende het spoorwegongeluk van 8 januari 1962 aan de Putkop bezocht en gind de tocht via het industrieterrein naar de Hofbrug, waar de situatie voor de fietsers, nadat de aansltuiting met het nieuw aan te leggen wegvak 6b zou zijn gerealiseerd,   werd bekeken. Het bezoek aan het kerkhof aan de Leidsestraatweg gaf een onthudsend beeld van hoe met deze historische plek wordt omgegaan.  Het daarop volgende bezoek aan de "gekraakte" boerderij   Spruit en Bosch, leverde een aardig gesprek op met een van de bewoners. Aan de Zwaan werd de situatie met de boomgroei bekeken en werd afgsproken dat de voorzitter van de wergroep Leefbaarheid van het DPH met de bewoners contact zal opnemen om gezamelijk tot een voorstel naar de gemeente te komen. Achter Indijk werd de situatie rond het seelterrein opgenomen. Langs de Fonteinschool en de St Bavoschool werd de route vervolgd naar het kasteel en verder naar de sportvelden. De tocht leidde vervolgens naar het punt waar, na het gereedkomen van wegvak 8, de aanlsuiting op de Utrechtsestraatweg en de  bouw van brug over de Leidscherijn zal worden gerealiseerd. Het Wapen van Harmelen vormde het eindpunt van deze geslaagde dorpsschouw.

5-7-2013

Op 20 juni j.l. zond de voorzitter van de Werkgroep Verkeer en Ruimte, G.A. van Woudenberg, een brief aan het                         College van B & W om aandacht te vragen voor de aansluiting van de nieuw aan te leggen weg vanaf de A12 naar de Harmelerwaard  (wegvak 8) en de aansluiting  daar  van op de Harmelerwaar/ Hugo de Vriesweg. Deze brief geven wij onderstaand weer:

Stichting Dorpsplatform Harmelen.

Werkgroep Verkeer en Ruimte DPH.

Harmelen 20-06-2013

Aan Burgemeester en Wethouders gemeente Woerden.

Betreft aansluiting randweg BRAVO 6A Dorpsstraat/Leidsestraatweg/Haanwijk.

Het is nu 7 jaar geleden dat de ontwerpen van  het BRAVO project 6Aen 6B zijn gepresenteerd. Daarna zijn een aantal mogelijkheden nader onderzocht.

Hoewel elke verkeersoplossing ter plekke discussie zal oproepen meent de werkgroep Verkeer en Ruimte van het Dorpsplatform dat er nu op enkele punten betere oplossingen zijn.

Sinds 2006 zijn situaties veranderd, wegvak BRAVO 6C is geschrapt, de gemeentelijke structuurvisie 2010 is ruimtelijk duidelijk aangepast en ook heeft er zich een economische crisis  aangediend.

De aansluitingen bij de Hofbrug  hebben,  bij welke aansluiting dan ook, een verkeersremmend  effect, hooguit 30 km per uur.

 De werkgroep vraagt het college het gebied rond de Hofbrug inclusief de aansluitingen op Haanwijk en de Dorpsstraat binnen de bebouwde kom te laten komen. Hiermee kan aan fietser/voetganger voorrang worden gegeven. De werkgroep verzoekt het plan als zodanig te wijzigen en de nodige verkeersbesluiten te nemen. Zie voor de volledige lijst met aanpassingen en punten het bijgevoegde verslag van de werkgroep/gemeente van 11 juni jongstleden (zie bijlage).Wij realiseren ons dat, gelet op de oplevering in 2014, dit geen gemakkelijke opgave is.

In afwachting van uw reactie,

Met vriendelijke groet,

Vz. Werkgroep Verkeer en Ruimte,  G.A.(Gerrit)van Woudenberg,

Vz.Dorpssplatform Harmelen, E(Ed) Janson

Dorpsschouw in Harmelen op zaterdag 18 mei 2013

Op zaterdag 18 mei werd de dorpsschouw gehouden met onze nieuwe burgemeester Molkenboer( tevens dorpswethouder). Vanaf H2O ging de route langs Sporthal "De Kroon" en het Kerkelijk Centrum "De Open Poort" via de Raadhuislaan naar de Dammolen, waarvan het 1e gedeelte vorig jaar en het 2e gedeelte dit jaar wordt gerenoveerd. Van de buitenkant werd  het voormalig Raadhuis bekeken, waarna wij via de Willem Alexanderlaan  langs de pas geplante Oranjeboom wandelde en  de Julianalaan, waar enkele jaren geleden door de Woningcoöperatie de huurwoningen uit de 60er jaren zijn vervangen door een mix van koop- en huurwoningen en gezinswoningen en appartementen. Via  de Burgemeester Burgerhof ging de wandeling verder  naar het Natuurgebied "De Kievit". Het einde van de rondgang was in Dezibel, waar de diverse gebruikers lieten zien welke activiteiten zij beoefenen. Als sluitstuk opende  de burgemeester de nieuwe speeltuin in het Nassauparl. 

 

De rondweg ging van start !!

Op dinsdag 14 mei gaf wethouder Cor van Tuijl, samen met gedeputeerde, het startsein voor de aanleg van de randwegen 6a en 6b.  De opdracht voor de aanleg van de zuidelijke randweg rond Harmelen is gegund aan de BAM, de aannemer die economisch de meest voordelige inschrijving deed.

De zuidwestelijke randweg staat ook bekend onder de naam BRAVO 6a/6b*.

Planning is dat de weg in december 2014 klaar is voor gebruik.

 De nieuwe randweg verbindt de provinciale weg N198 direct met de A12. Doorgaand verkeer rijdt dan om de korpskern van Harmelen heen. Behalve de dorpskern ontsluit deze randweg ook het bedrijventerrein ‘De Putkop’.

 Design en construct

De aannemer gaat werken volgens het ‘design en construct’ model. Hierbij heeft de aannemer veel vrijheid om het werk uit te voeren en te plannen, uiteraard binnen vooraf gestelde kaders. Het onderhoud van de weg voor de komende 15 jaar ligt ook in handen van de BAM. Op die manier verwachten provincie en gemeente dat er extra aandacht zal zijn voor de kwaliteit van de fundering en de verharding.

Een belangrijk uitgangspunt bij de aanleg van de weg is een duurzame uitvoering. Reden dat er zogeheten ‘lage energie asfalt wordt toegepast’. Dat is asfalt dat bij lagere temperaturen kan worden aangebracht waardoor er minder CO2 wordt uitgestoten. Daarnaast zal er veel aandacht zijn voor de beplanting langs de weg.

 Planning

Vanaf de 2e week van juli 2012 gaat de BAM een aantal grondboringen doen om een nog beter zicht te krijgen in de opbouw van de ondergrond. Dit is belangrijk om te bepalen hoeveel voorbelasting de grond nodig heeft om stevig genoeg te zijn voor het bouwen van de weg.

Daarnaast gaat de aannemer het bestaande ontwerp uitwerken tot een uitvoeringsontwerp, waarin diverse bouwwerken in en om de weg nader worden gedetailleerd. Verwachting is dat het uitvoeringsontwerp eind 2012 gereed is.

Vanaf januari 2013 is begonnen het werk ook buiten zichtbaar te maken. Er worden nieuwe sloten gegraven en onderdoorgangen voor het water gemaakt.

In het voorjaar van 2013 begint de aannemer stapsgewijs met het aanvoeren van zand dat op diverse plaatsen gestort wordt om de grond te laten inklinken zodat deze niet gaat verzakken als de weg er ligt.

De daadwerkelijke aanleg van de weg is voorzien tussen april en december 2014.

Geslaagde opschoondag in Harmelen

Zaterdag 9 maart waren ruim 50 inwoners van Harmelen op de been om het dorp van zwerfvuil te ontdoen. De regen mocht voor de harde werkers geen bezwwar zijn om niet alleen de dorpskern en de buitenwijken, maar ook langs de Breudijk en bij de Sportlaan bij elkaar 46 zakken met ongewenst vuil te vullen. Om 12 uur kwam wethouder Cor van Tuijl naar Het Wapen van Harmelen om de daar aanwezige "opschoners" op taart te tracteren. Het Dorpsplatform Harmelen bood daar bij een consumptie aan. Voor Ko Kleijn, voorzitter van de Werkgroep Leefbaarheid en organisator van deze dag, was de grote deelname aan deze actie een blijk van waardering voor zijn inzet.

Energiecafé groot succes

 Het initiatie van wethouder Bob Duyndam om bedrijven en belangstellenden in een energiecafé bij elkaar te brengen, is met voortvarendheid door de werkgroep Leefbaarheid van het Dorpsplatform Harmelen opgepakt. Maandagavond 14 januari waren meer dan 70 belangstellenden naar het Wapen van Harmelen gekomen om, na een welkom van Dorpsplatform voorzitter Ed Janson, wethouder Bob Duyndam het hoe en waarom van zijn initiatief te horen uitleggen. Kees van de Werken ( fa Profinrg) hield daarna een duidelijke uiteenzetting over zonnepanelen, hun werking en de toepassing, waarna de Harmelense ondernemer Carl Siegert de aanwezigen liet delen in zijn  ervaringen met het gebruik van zonnecollectoren. Na de pauze werden de Harmelense bedrijven Profinrg, Kees van Schaik en Roest aan de beurt op praktische informatie te geven over de installatie van deze panelen.

Gemeente werkt aan onderhoud en/of vernieuwing van de groenvoorziening

Dit jaar gaat de gemeente in alle wijken en kernen de groenvoorziening, speelplaatsen en bruggen na lopen, eventueel vernieuwen of opnieuw inrichten. Voor wie wil weten wat er in zijn of haar omgeving in de buitenruimten gaat gebeuren, geven wij hier de link naar de hele lijst van 56 projecten. Klik op de link en u weet alles  Woerden groenvoorziening

De Driesprong wordt vernieuwd

Woensdag 30 november 2011 is om vier uur in de middag het startsein gegeven voor de sloop van de woningen van de Driesprong aan de kant van de Uitweg. Wethouder Titia Cnossen bediende met vaardige hand de sloopmachine, aangemoedigd door Sinterklaas en zijn zwartepieten-combo.

3sprong
Hier zullen nieuwe huurappartementen worden gebouwd voor senioren. De oplevering hiervan wordt verwacht in oktober. In de tweede fase zullen aan de Kerkweg 15 koopappartementen worden gebouwd voor  de verkoop, met op de beganegrond ruimte voor de huisartsenpraktijk. De oplevering wordt in het 3e kwartaal van 2013 verwacht. De bouw wordt uitgevoerd in opdracht van woningstichting GroenWest.

Het boek

De treinramp bij Harmelen 8 januari 1962  nog steeds verkrijgbaar

Dinsdag 11 oktober 2011 is het eerste exemplaar van het boek De treinramp bij Harmelen  aangeboden aan  burgemeester Hans Schmidt. Het boek, geschreven door de voorzitter van het Dorpsplatform, is geilustreerd met vaak niet eerder vertoonde foto's van de KLPD. Het boek is nog altijd in Harmelen verkrijgbaar bij servicestation Eskes en bij de boekhandel Primera. In Woerden is het boek verkrijgbaar bij de Bruna in de Voorstraat en bij boekhandel Karssen. Verder kan het boek bij iedere goede boekwinkel worden besteld.  De winkel prijs is € 15,- en de omvang is 96 pagina's. Het ISBN-nummer is 9789491229046.

 ===============================================================================================

 

 

 

 Print vriendelijke pagina
Kort nieuws

Dorpsplatform Harmelen: actief en betrokken

26 april 2012

Het Dorpsplatform Harmelen bestaat uit een groep enthousiaste mensen die zich inzet voor het wel en wee van hun dorp Harmelen; ook uw dorp!

Het doel van het platform, opgericht in 2005, is gezamenlijk te werken aan het in standhouden en verbeteren van een goed woon-en leefklimaat. Maar wij kunnen dit niet alleen!

Het Dorpsplatform werkt samen met de gemeente Woerden en geeft gevraagd en ongevraagd advies over alles wat betrekking heeft op het leefklimaat in Harmelen. De gemeente van haar kant, verplicht zich om, bij het maken van nieuwe plannen, het Dorpsplatform om advies te vragen.

Het Dorpsplatform is er voor en door de inwoners van Harmelen. Om het leefklimaat van Harmelen optimaal te houden hebben wij uw inbreng wel nodig! Heeft u ideeën of plannen die onze leefbaarheid kunnen vergroten, of zou u actief willen worden binnen het Dorpsplatform, laat het ons weten.

Op onze website kunt u meer over ons lezen.:www.harmelen.nu . Onder de knop "contact" kunt u uw suggesties, vragen en opmerkingen aan ons doorgeven.

 

 

 


Lees verder

Deze website is gerealiseerd door Impressed webdesign en werkt met Slimbeheer 5